مطالعه میزان و تنوع آلودگی به تک یاخته آیمریا در خرگوش های منطقه شمال غرب ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
در این مطالعه که از اردیبهشت ماه سال 1389 تا مهرماه سال 1390  صورت پذیرفت در مجموع 265 راس خرگوش وحشی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد نمونه، تعداد 117 راس(44.2%؟) الوده به تک یاخته آیمریا بودند.در مطالعه حاضر وضعیت آلودگی خرگوش های وحشی،نابالغ و بالغ فراوانی کوکسیدیوز و گونه های شایع و پراکندگی جنسیتی در میزبان و میزان اووسیست های دفع شده و ارتباط آن با ایجاد آلودگی، تاثیر آن در سن و تعداد گونه آیمریا در ایجاد بیماری و غیره مورد بررسی قرار گرفت.درصد آلودگی نمونه های مثبت هر استان نسبت به نمونه های کل هر استان، به ترتیب استان اردبیل 80.2%، آذربایجان غربی 87.2%، آذربایجان شرقی 76.2% مشاهده گردید.نتایج نشان داد که از خرگوشهای مورد بررسی نابالغ 91 راس آلوده به انواع آیمریاها بودند.میانگین دفع اووسیست در خرگوش های بالغ 35.53 عدد در هر گرم مدفوع بود ولی این مقدار در خرگوشهای نابالغ 30.18 عدد در هر گرم مدفوع بود .آلودگی در خرگوش های نابالغ بیشتر از خرگوشهای بالغ بود و این ارتباط معنی دار بود (p=0.00490, p=0.0348)
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of yeast contamination in milk claw linear of industrial dairy farms in Tehran

نویسندگان [English]

  • P Rasooli
  • P Khodadadi
  • M Tavasoli
  • SH Saghaei
  • M Sedghiani
چکیده [English]

 
For the purpose of identifying the most probable type of yeast which manifests the milk claws,15 industrials farms, which held holstein cattle for milk production,were selected randomly.samples were taken from the internal surface of the liners by sterile swabs and then the samples were taken to the mycology laboratory.the samples were cultured in sabourauds dextrose agar and kept in room temperature.the final and definite recognition was done by the yeasts recognition kit(rapid yeast plus system).the type of yeasts which detected were include:C.albicansl C.krusei C.rugosal Cryptococcus.neoformanse,Cryptococcus.humiculus,Crytococcus.albicus,Rodotrola.rubra,Geotrichum.candidum
,Trichosporon.beigelly,Sporodiobolus.salmonicolor.in this study,relationship between number of milk claws washing per day and type of disinfected solution with detection of saprophyte yeasts were also considered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • milk claws
  • yeast detection
  • Linear