شناسایی مولکولی ژنهای حدت ompT,iss,iroN در جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز در مزارع جوجه گوشتی استان گلستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
از آنجایی که اشریشیاکلی های پاتوژن طیور مسئول ضررهای قابل توجهی به صنعت پرورش طیور هستند لذا شناخت مولکولی و تعیین فراوانی عوامل حدت آنها می تواند زمینه ساز برای روشهای پیشگیرانه همچون ساخت واکسن باشد.توانایی سویه های اشریشیاکلی در بیماری زایی به واسطه داشتن عوامل حدت متنوعی می باشد که توسط ژنهای مختلف بیان می شوند.در این مطالعه تعداد 60 جدایه اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز مزارع جوجه گوشتی استان گلستان انتخاب و پس از استخراج DNA به روش جوشاندن، حضور و فراوانی سه ژن مرتبط به حدت ompT,iss,iroN به کمک روش multiplex PCR مورد بررسی قرار گرفت. ژن iss یکی از مهمترین ژنهای شناسایی شدن در مقاومت به سرم می باشد.iroN در بیان سیستم اکتساب آهن نقش دارد و ompT سبب بیان پروتنازی می شود که در غیر فعال سازی کلی سین نقش دارد.فراوانی ژنهای ompT, iss, iroN به ترتیب 38.3% و 43.3% و 40% بدست آمد و در 35% جدایه ها این سه ژن به طور همزمان وجود داشتند.با توجه به این نتایج و وجود تنوع در فراوانی این ژنها در مناطق مختلف دنیا به نظر می رسد که عوامل حدت اشریشیاکلی در مناطق مختلف دنیا با هم متفاوت باشند زیرا عوامل حدت،پدیده ای چند عاملی هستند.همچنین این احتمال وجود دارد که این جدایه ها، اشریشیاکلی های فرصت طلبی بوده اند که به دلیل وجود عوامل مستعد کننده توانسته اند سبب بیماری شوند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sonographic findings of normal thyroid gland in Goats

نویسندگان [English]

  • P Haghighi-Khoshkho
  • S Mokhaeri
چکیده [English]

 
 
 Ultrasonography is an accurate method to assess anatomical variations and histopathological changes of thyroid gland.it is considered as a clinical index to detect  some diseases of thyroid gland in different mammalian species.there is no study about ultrasonography of normal thyroid gland in goats.the present study was designed to Ultrasonography evaluation of the parenchyma and the lobes of healthy thyroid gland in different dimensions,in male and female goats.the study was conducted on 14 adult goats(7 male,7 female).in order to confirm healthy thyroid gland,clinical examinations were performed and T3 and T4 hormones were measured before accomplishing Ultrasonography.thyroid area on the neck was shaved and washed.Ultrasonography was performed on the neck midline bilaterally,from cranial to caudal and from left to right to find each lobe of thyroid gland.thereafter,the echogenecity of the gland was determined.length,width and height of the each lobe and also the size of isthmus were measured.the scan results of this study showed a fusifrom shape of the gland in sagittal plane and an oval or roughly triangular structure in transverse plane.the echogenecity of the gland is less than the surrounding adventitia but more than the neck muscles.the parenchyma was homogenously echogenic and thyroid lobs were marginated properly.the means of length,width and height in the right lobe were 2.39,0.52,0.90 cm respectively.thses numbers in the right lobe of male goats(and females)were 2.25(2.54),0.47(0.57),0.78(1.03) cm.the means of length,width and height in the left lobe were 2.34,0.55,0.83 cm respectively.these numbers in the left lobe of male goats(and females) were 2.25(2.43),0.51(0.59),0.77(0.89)cm.the mean of isthmus was 0.20 cm in the both genders.according to the results,the length of the right lobe,the width of the right lobe and the width of the left lobe were significantly larger in the females goats(p<0.05).the height of the right lobe was significantly larger in the females goats(p<0.05).the width of the left lobe was significantly larger than the right lobe in all goats of this study(p<0.05).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasonography
  • thyroid
  • Goat