بررسی اثر عصاره آبی برگ شاتوت بر علایم بیماری پارکینسون و مارکرهای استرس اکسیداتیو در موش صحرایی نر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
بیماری پارکینسون یک اختلال تخریب کننده نورونی پیشرونده است.در این بیماری فعالیت نورون های دوپامینرژیک جسم سیاه و میزان دوپامین جسم مخطط کاهش می یابد.شواهد زیادی در تاثیر استرس اکسیداتیو به عنوان عامل پاتوژن پیشرفت بیماری پارکینسون وجود دارد.آنژیوتانسین II اکسیدازهای وابسته به NADPH را فعال می کند و سوپراکسیدازها را تولید می کند.عصاره آبی برگ شاتوت در محیط برون سلولی اثرات مهرکنندگی ACE خوبی از خود نشان می دهد.در این مطالعه هدف، بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره برگ شاتوت در کنترل بیماری پارکینسون و اثر آن بر مارکرهای استری اکسیداتیو است.48 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی به 4 گروه (n=12) 1)شم 2)توکسین 3)کاپتوپریل 4)درمان تقسیم شدند.موشها در گروه شم به عنوان شاهد(سالم) استفاده شدند،گروه توکسین 6- هیدروکسی دوپامین دریافت کردند،گروه درمان عصاره برگ آبی شاتوت (10mg/kg) را( روزانه 6 روز قبل از تزریق نوروتوکسین در جسم سیاه و 4 و24 ساعت بعد از آن ) به صورت داخل صفاقی(ip) دریافت کردند. در گروه کاپتوپریل به جای عصاره گیاه،از کاپتوپریل(5mg/kg) استفاده شد.تست های رفتاری سفتی عضلانی،چرخش و همچنین مطالعات بافتی در 6 موش پس از دو هفته و اکسیداسیون پروتئین ها ،پراکسیداسیون لیپیدها،اندازه گیری آنزیم ACE مغزی در 6 موش دیگر در همه گروه ها 24 ساعت پس از تزریق نوروتوکسین بررسی شدند.نتایج به دست آمده نشان داد که عصاره آبی برگ شاتوت می تواند در کاهش علائم بیماری پارکینسون موثر باشد و باعث کاهش مارکرهای استرس اکسیداتیو و مرگ سلولهای دوپامینرژِیک شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the rate and diversity of Eimeria protozoa contamination in rabbits of north western Iran

نویسندگان [English]

  • S Nasri
  • Z Niknami
  • S.A Ziaei
  • M Roghani
  • M Kamali neJhad
چکیده [English]

 
In this study which was conducted from ordibehesht 1389 to mehr 1390, a total of 265 wild rabbits were investigated from which 117(44.2%) were contaminated with eimeria protozoa.in this study,the contamination of wild rabbits,mature and immature,abundance of Coccidiosis,geographically disturbed and common species,sexual distribution rate in the host,and the rate of excreted oocytes and its relation with onset of contamination,its effect on age and number of eimeria species responsible for onset of the disease,and etc. were evaluated.the contamination percentage of positive samples of each province compared to total samples of the province were observed to be 80.2% for Adabil,87.2% for Western Azarbayjan, and 76.2 for Eastern Azarbayjan.results showed that among the investigated immature rabbits,91 were contaminated with Eimeria.mean of oocytes excreted in mature rabbits was 35.53 per gram of feces.but this amount was 30.18 per gram of feces for immature rabbits.contamination in immature rabbits was more than mature rabbits and this relation was significant(p=0.0490 and  p=0.0348).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eimeria
  • wild rabbits
  • Oocyst
  • Contamination
  • Iran