بررسی آلودگی سرمی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ های شهرستان سراب

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
 
دیروفیلاریا ایمیتیس یکی از انگلهای مهم سیستم گردش خون سگها بوده که عوارض قلبی ریوی شدیدی را در حیوان سبب می شود.با توجه به زئونوز بودن این انگل و به منظور بررسی اولیه وجود آلودگی دیروفیلاریا ایمیتیس در منطقه سراب،یک مطالعه توصیفی مقطعی روی 384 قلاده از سگ های گله و نگهبان به عمل آمد.سرم ها با استفاده از روش الیزا تست شدند.شیوع سرمی دیروفیلاریا 13.5%(52.384) گزارش شد. بیشترین میزان شیوع سرمی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای سنین 4-6 سال 21.7%(37.170) و کمترین میزان در سگهای سنین 0-2 5.5%(7.126) گزارش شد.شیوع سرمی در سگهای نر 14.3%(44.306) و در ماده ها 10.2%(8.78) بود . بیشترین میزان آلودگی سگها در روستای جلده باغان با 48.14%(13.27) و کمترین میزان آلودگی سگها در روستای اسبفروشان با 2.8%(2.70) بود.در بررسی های آماری رابطه معنی داری بین آلودگی،جنس و نژاد و نحوه نگهداری سگ مشاهده نشد ولی با افزایش سن میزان آلودگی نیز افزایش داشت.بررسی حاضر نشان داد که با توجه به 3 گزارش از استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل این مناطق جز آلوده ترین نواحی ایران به دیروفیلاریا ایمیتیس می باشند و حضور میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در خون سگها می تواند یکی از عوامل مهم در اپیدمیولوژی انگل باشد.چنانچه سگهای کسن تر از دو سال به ویژه سگ هایی که تحت عنوان نگهبان در این بررسی آزمایش شدند،با داروی مناسب بالغ و میکروفیلر کش تحت درمان قرار گیرند،موجب کاهش آلودگی با این فیلر خواهد شد. با توجه به دو گزارش در مورد احتمال آلودگی انسان به انگل در ایران،باید جنبه مشترک بودن آلودگی و اهمیت بهداشتی آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of canine dirofilaria immitis in sarab district

نویسنده [English]

  • M KAnmohammadi
چکیده [English]

 
dirofilaria immitis is one of the important parasites in blood circulation which results in severe cardiopulmonary symptoms in dogs.as this parasite is a zoonotic one,a cross-sectional descriptive study was conducted on 384 sheep dogs and watchdogs in order to have a promary study on existence of dirofilaria immitis and its prevalence is sarab regoin.serums were tested using Elisa method.serologic out break of dirofilaria immitis was determined 13.5%(52.384).the highesr selorogic outbreak of dirofilaria immitis in dogs with the age of 4-6 was 21.7%(37.170),and the lowest prevalence in dogs with the age of 0-2 was 5.5%(7.126).seroprevalence in male dogs was 14.3%(44.306)and in female dogs was 10.2%(8.78).the highest rate of prevalence was 48.14%(13.27) in Jaldeh baghan village and the lowest prevalence was 2.8%(2.70) in Asbforoushan village.statistical results showed no significant relationship between prevalence,gender,race and housing of dogs in,but the rate of prevalence increases by the age.this study showed that according to three reports from East Azerbaijan and Ardabil provences,these regoins are among the most contaminated regions with dirofilaria immitis in Iran and presence of microfiller dirofilaria immitis in the blood of digs can be one of the important factors in epidemiology of this parasite.dogs with the age of 2 years and above,especially watchdogs tested in this study,must treat with proper medicines and microfiller-killers to reduce the prevalence of this filler.considering the two reports regarding the probability of prevalence of human with parasite in Iran,the aspect of zoonotic prevalence and the hygienic importance,should be considered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • food intake
  • individual houseing
  • loneliness