ارزیابی بالینی بیهوشی حاصل از پروتوکل ترکیبی اسپرومازین-فتتانیل-کتامین در سگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی خصوصیت بالینی اضافه کردن داروی فتتانیل در پروتوکل ترکیبی کتامین-اسپرومازین در ایجاد یک ترکیب داروئی برای بیهوشی عمومی سگ و ارزیابی بالینی حیوان حین بیهوشی می باشد.در این تحقیق از 12 قلاده سگ بالغ نژاد مخلوط که در دو گروه 6 تایی،آزمایش و کنترل تقسیم شدند استفاده گردید.در گروه آزمایش،القا بیهوشی با تزریق عضلانی اسپرومازین مالتات به میزان 0.2 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم و بعد از 10 دقیقه تزریق وریدی فتتانیل سیترات به میزان 0.1 میلیگرم به ازای هر کیلو گرم و بلافاصله تزریق عضلانی کتامین هیدروکلراید به میزان 20 میلی گرم در هر کیلوگرم انجام شد.در گروه کنترل القا بیهوشی با تزریق عضلانی اسپرومازین مالتات به میزان 0.2 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم و 10 دقیقه بعد تزریق عضلانی کتامین هیدروکلراید به میزان 20 میلی گرن به ازای هر کیلوگرم انجام شد.طی یک ساعت بعد از القای بیهوشی در هر دو گروه آزمایش و کنترل ،در فواصل 10 دقیقه ای، تعداد ضربان قلب،تعداد تنفس، درجه حرارت مقعدی و همچنین طول دوره بی دردی و طول دوره بیهوشی مورد بررسی قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل آماری نتایج از آزمونT ،آنالیز واریانس(ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد و مقادیر P کمتر از 0.05 از نظر آماری معنی  داری قلمداد گردید. نتایج حاکی از افزایش تعداد ضربان قلب و کاهش درجه حرارت مقعدی در هر دو گروه، افزایش معنی دار طول مدت بیهوشی و طول مدت بیدردی در گروه آزمایش و کاهش معنی دار تعداد تنفس در گروه آزمایش بود.به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که اضافه کردن فتتانیل با دور 0.1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به پروتوکل ترکیبی کتامین-اسپرومازین در سگ باعث افزایش طول مدت بیدردی و طول مدت بیهوشی می شود ولی باید ظهور عوارضی نظیر تعاداد کاهش تنفس و احتمال ایجاد آپنه در مراحل ائلیه تزریق را و هاپتوترمی در بیهوشی های طولانی مدت در نظر داشت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical assessment of anesthesia by adding fentanyl to ketamine and acepromazine combination in dogs

نویسندگان [English]

  • S Mohit Mafi
  • A Khodaei-Sharbyani
چکیده [English]

 
The purpose of the present study is the clinical assessment of anesthesia by adding fentanyl to ketamine and acepromazine in dogs and the clinical assessment of dogs during this anesthesia.in this study, 12 mixed-breed dogs, that weight 20-30kg and are 2-3 years old, were selected and divided into two test and control groups.anesthetizing of the test group is done by intramuscular injection of 0.2 mg of kg aceprpmazine:and intravenous injection of 0.1 mg kg of fentanyl and intramuscular injection of 20 mg kg of ketamine after 10 minutes.anesthetizing of the control group is done by intramuscular injection of 0.2 mg kg of acepromazine:and intramuscular injection of 20 mg kg of ketamine after 10 minutes.one hour after anesthetizing both test and control groups, parameters such as:heart rate, respiratory rate,rectal temperatureand and clinical symptoms such as duration of analgesia and duration of anesthesia were assessed in 10-minute-interval periods.T independent test, ANOVA, and Tukey post Hoc were used for the statistical analysis of the data.as the results show, the dogs, heart rate was increased in both groups without any significant difference (p>0.05):however, the respiration rate in the experimental group was reduced significantly(p<0.05).it has to be mentioned that two dogs suffered apnea during the injection of fentanyl, and were returned to normal respiration after 2-3 minutes by CPR.A significant different (p<0.05) was observed in rectal temperature of the experiment group between first 10-minte-interval-period and last 10-minte-interval-period: moreover, a significant increase (p<0.05) was observed in the duration of analgesia and anesthesia.in this study,it was demonstrated that adding 0.1 mg kg of fentanyl to acepromazine and ketamine has a significant influence on the reduction of respiratory rate and the increase in the duration of analgesia and anesthesia:however, this addition does not have any significant influence on clinical symptoms of the dogs,based on the results of this study,it can be suggested that this combination can be used as beneficial in the reduction of respiratory rate and the increase in the duration of anagesia anesthsia.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • acepromazine
  • Dog
  • fentanyl
  • general anesthesia
  • Ketamine