مطالعه مقایسه ای کوکسیدیوز تجربی در جوجه های گوشتی دو سویه rOSS و Cobb از طریق اندازه گیری کاروتنوئیدهای پلاسما

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
کوکسیدیوزیس یکی ار بیماریهای مهم انگلی در پرندگان و سایر دامهای اهلی است که توسط تک یاخته ای از جنس آیمریا ایجاد می شود.بیماری انتشار جهانی  داشته و بسیاری از گونه های پرندگان و به خصوص پرندگان صنعتی را آلوده می کند.بیماری به دو شکل یالینی و تحت بالینی ایجاد می شود.علاوه بر ضررهای مستقیم بیماری همچون افزایش تلفات ،کاهش رشد،افت کیفیت لاشه و از بین رفتگی یک دستی گله،هزینه های ناشی از تولید و تهیه دارو و واکسنهای ضد کوکسیدیوز سالیانه مبالغ هنگفتی را به صنعت مرغداری تحمیل می کند. هدف از این تحقیق مقایسه بین دو سویه می پردازد.در این مطالعه تعداد 100 قطعه جوجه گوشتی از دو سویه راس و کاب(از هر نژاد 50 قطعه) به 4 گروه 25 تایی تقسیم شدند و در شرایط مشابه در قفس با کف پوشیده شده،نگهداری شدند.در 21 روز پرورش،دو گروه با دوز 50000 از مخلوط 4 گونه رایج آیمریا چالش انگلی شدندو دو گروه به عنوان کنترل منفی آلوده نشدند. سپس 7 روز بعد از چالش از هر 4 گروه که شامل چالش راس،کنترل راس،چالش کاب و کنترل کاب بود، خونگیری صورت گرفت و میزان کاروتنوئیدهای پلاسما اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، در هر دو سویه میزان کاروتنوئیدهای پلاسمای گروه چالش نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری پایین تر بود(p<0.01).مقایسه میزان کاروتنوئیدهای پلاسمای گروه چالش راس و کاب نشان داد که در روز 7 پس از چالش میانگین میزان کاروتنوئیدهای پلاسمای سویه راس به طور معنی  اری پایین تر از سویه کاب وبد(p<0.01) که می تواند حاکی از آسیب پذیری کمتر سویه کاب نسبت به سویه راس در مواجهه با کوکسیدیوز باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study on experimental coccidiosis of Ross and Cobb broilers by quantitation of plasma carotenoids

نویسندگان [English]

  • S.SH Reza SHojae
  • N.E Kakrodi
  • N. Bakhtiyari
چکیده [English]

 
Coccidiosis is one of the important parasitic disease in birds and animal farms which is caused by eimeria species protozoans.it has worldwide spread and infects a lot of bird species especially commercial birds.disease has clinical and sub-clinical form.moreover than direct losses like increasing of mortality,poor growth rate,decrease of carcass  quality and losses of flock uniformity,the costs of producing new anticoccidiosis vaccines and drugs,make numerous charges on poultry industry annually.comparison between two breeds of Cobb and Ross in the face of parasitical challenge by quantitation of plasma carotenoids is aim of this study.in this study 100 one day broiler chickens of two breeds of Ross and Cobb (each breed 50 chicks) divided into four groups of 25 chickens randomly and kept the same conditions.in the 21 th day of breeding.one group of each breed was callenged by 50000 spourulated eimeria oocysts of 4 main species.after challenging ,blood sample were taken from all groups.after separation of plasma from all samples,plasma carotenoids were measured by spectrophotometric method.according to the results,plasma carotenoids of challenge chickens were decreased comparing with control group significantly(p<0.01).in comparison between Cobb and Ross groups,we had a lower level of plasma carotenoids in Ross chickens that this difference was significantly(p<0.01).it seems that chickens of Cobb strain have lower intestinal damages in same condition of coccidial infection in comparison with strain.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coccidiosis
  • Cobb
  • Ross
  • plasma carotenoids