تعیین ارزش تشخیصی سرم آمیلوئید A، هاپتو گلوبین و بخی پارامترهای هماتولوژیک در ارزیابی سلامت اسب

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
پروتئینهای مرحله حاد دسته ای از پروتئینهای سرم هستند که غلظت آنها در پاسخ به عفونت،التهاب،تروما و نئوپلازی به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.هاپتوگلوبین و سرم آمیلوئید A به عوان دو پروتئین اصلی مرحله حاد مثبت در اسب شناخته شده است.از آنجایی که در اسب داریها،شناسایی دام سالم از بیمار حائز اهمیت فراوان است،ایم مطالعه جهت تعیین ارزش تشخیصی پروتئینهای مرحله حاد به عنوان بیومارکرهای حساس و مقایسه ان با برخی پارامترهای هماتولوژیک در تفکیک اسبهای بیمار از سالم با هدف استفاده از فاکتورهای با حساسیت و ویژگی بالا در بررسی های فارمی طرح ریزی شد.ب اساس نتایج مطالعه حاضر،سطح سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A در گروه بیمار نسبت به گروه سالم افزایش کاملا معنا داری به لحاظ آماری نشان داد.با در نظر گرفتن منحنی راک،نقطه برش هاپتوگلوبین و آمیلوئدد A به ترتیب 0.829% و 0.6 نانو گرم در دس سی لیتر و حساسیت و ویژگیهای آن در نقطه برش مذکور به ترتیب،برای هاپتوگلوبین86% و 87% و آمیلوئیدA 84% و 73% به دست آمد. به علاوه درستی بالینی هاپتوگلوبین و آمیلوئدد A سرم براساس سطح زیر منحنی راک به ترتیب 0.907، 0.891 به دست آمد. از طرفی تفاوت معنی  داری بین درستی بالینی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A سرم خون مشاهده نشد.نتایج این بررسی نشان می دهد، که از هاپتوگلوبین و آمیلوئیدA می توان به عنوان یک آزمون غربالگر جهت جداسازی اسبهای بیمار از سالم در سطح فارم بهره جست.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the diagnostic value of serum amyloid A, haptoglobin and some hematologic parameters in assessment of horse health

نویسندگان [English]

  • S.M Mortazavi
  • SH Safi
  • S.H Shirazi Beheshtiha
  • V Rabani
چکیده [English]

 
Acute phase proteins (APPs) are a class of serum proteins whose their concentration increase remarkably in response to infection,inflammation,trauma,neoplasia and etc.haptoglobin(HPt) and serum Amyloid (SAA) are to major APPs in horse.since,in farms, differentiation between healthy and sick horse is so important,the persent study was designed to determine the diagnostic value of APPs as sensitive biomarkers,and compare it with hematologic parameters for differentiation of healthy and sick horses in farm.according to the results of the present study, increase in the median of HPt and SAA was significant.with regard to the ROC curve,cutoff point of HPt and SAA was 0.829 and 0.6 ng/dl respectively and sensitivity and specificity in their cut off point was 86%, 87% for HPt and 84% , 73% for SAA. in addition, clinical accuracy of HPt and SAA,base of area under the curve,was 0907, 0.891 respectively. in other hand, significant difference between the clinical accuracy of HPt and SAA has not be seen.results of the present study show that HPt and SAA measurement can be used as a screening test to determine health status in horse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • serum Amyloid A
  • haptoglobin
  • horse
  • Health