بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در تک سمی های روستاهای مرزی شهرستان ارومیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تعداد 142 نمونه مدفوع از 70 اسب و 72 راس قاطر از روستاهای مرزی اطراف شهرستان ارومیه جمع آوری شپگردیدو از نظر شیوع تک یاخته کریپتوسپوریدیوم مورد بررسی قرار گرفت.شیوع بیماری کریپتوسپوریدیوزیس در اسبهای این روستاها 10.56% و در قاطرهای این روستاها 12.5% تعیین گردید.بیشترین میزان آلودگی در قاطرها بود ولی از نظر آماری ارتباط معنی داری بین عفونت در اسب یا قاطر وجود نداشت(p>0.05). از آنجایی کهاووسیتهای کریپتوسپوریدیوم یک تهدید جدی برای سلامت آب آشامیدنی بوده و با توجه به اینکه هنوز هیچ درمان داروئی قطعی برای بیماری ناشی از این انگل یافت نشده است،تعیین پراکندگی جغرافیایی،تشخیص به موقع و پیشگیری این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Equine cryptosporidium prevalence in border line villages of Urmia province

نویسندگان [English]

  • S Rasuli
  • ,A Khodadadi
  • ,M Sadagiyani
  • A Moradpoor
  • R. Salman zadeh
چکیده [English]

In this study, 142 stool samples from 70 horses and 72 mules were collected from border villages around urmia province and were evaluated for cryptosporidium oocytes.the prevalence of cryptosporidiosis in the horses was 10.56% and among mules was 12.50%.the highest rate of infection was among mules but there was no statistically significant corrolation between horse and mule infection (p>0.05). in our knowledge,this is the first report of cryptosporidium detection in horse fecal samples in Azerbaijan province.because of difficulties on cryptosporiosis treatment and as the cryptosporidium oocytes are a serious threat for drinking water purifying,diagnosis of the infection in hosts and applying a preventive policy must consider.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • crytosporidium
  • protozoa
  • crytosporidiosis
  • parasites
  • Urmia