ارزیابی بالینی و هیستوپاتولوژی تاثیر استفاده مکرر از ترکیب کتامین-زایلازین بر روند التیام زخم باز در خرگوش

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
ترکیب کتامین-زایلازین یکی از پرمصرف ترین داروهای مقید کننده شیمیایی است که با استفاده از آن با کاهش ضربان قلب،تعداد تنفس و نیز افزایش گلوکز خون همراه است.از این مطالعه حاضر می کوشد تا تاثیر استفاده مکرر از ترکیب فوق را بر    التیام زخم بررسی کند.12 قطعه خرگوش سفید نیوزیلندی پس از ایجاد یک زخم در ناحیه پشت بدن به طور تصادفی به دو گروه مساوی درمان و شاهد تقسیم شدند و یک دوره ی 21 روزه التیام در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.تعویض پانسمان در گروه درمان هر 48 ساعت،تحت مقید سازی شیمیایی با ترکیب کتامین(35mg/kg)-زایلازین(5mg/kg) انجام شد در حالی که گروه شاهد حین تعویض پانسمان فقط به شکل فیزیکی مقید شدند.ضربان قلب، تعداد تنفس و در صد اشباع خون شریانی از اکسیژن بعد از هر بار تعویض پانسمان ثبت شد.در مراحل مختلف التیام از زخم های دو گروه نمونه هیستوپاتولوژی تهیه شد.زخم های دو گروه در فواصل زمانی 48 ساعته به هنگام تعویض پانسمان  مورد عکسبرداری قرار گرفتند و مساحت زخم های دو گروه،مساحت بافت جوانه گوشتی و میزان رشد بافت پوششی از روز اول تا روز 21،توسط نرم افزار scion image اندازه گیری شد. یافته های هیستوپاتولوژی و اندازه گیری ابعاد زخم تفاوت فاحش و معنی داری را بین دو گروه نشان نداد(p<0.05). تعداد تنفس و ضربان قلب در گروه درمان در مقایسه با گروه شاهد، به طور معنی داری کمتر بود(p<0.05). در حالی که درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن تفاوت معنی د اری نداشت.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از ترکیب کتامین-زایلاژین با دوز و تناوب  استفاده شده در این مطالعه تاثیری بر روند التیام زخم ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Ketamine-Xylazine repetitive administration on open wound healing in rabbits- A clinical and histopathological evaluation

نویسندگان [English]

  • M. Abarkar
  • S. M Foroud
  • F Moayer
  • M Darestani Farahani
چکیده [English]

Open wound medication needs repeated chemical restriction for changing bandages in small animal medicine.combination of ketamine-xylazine is one of the most popular chemical restrain agents which decreases heart and respiratory rate and increase blood glucose.no previous study was seen in literature review about systemic effects of this drug combination on wound healing.An experimental study was designed on twelve New Zealand white rabbits with spuare shape incisional wounds in the back region during the 21 day trial.rabbits were divided into two equal groups and bandage change was performed every 48 hours for both groups,one anesthetized with ketamine-xylazine combination during wound medication and other just physically restrained.heart and respiratory rate,O2 saturation of hemoglobin,and blood glucose were ,easured and recorded during each wound bandage.histopathological and macromorphological evaluations were accomplished by taking tissue sampling and photography of wounds.total wound,granulation and epithelial tissue area were measured by computer analysis for two groups as macromorphological evaluation. the data was anslyzed using SPSS(Version 16.00). heart and respiratory rates were decreased in rabbits which anesthetized during bandage change(p<0.05).but no significant difference was seen in O2 satruration of hemoglobin, and macromorphological measurmentes between the two groups.In descriptive and numerical comparisons between the groups no difference was seen in histopatological evaluation.the results of this study indicated that repeated anesthesia with ketamine-xylazine combination had no detrimental effect on wound healing.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ketamine
  • Xylazine
  • restrain
  • Wound
  • Rabbit