تعیین شاخص استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
ورم پستان شایع ترین بیماری تولید و از نظر اقتصادی بزرگترین مشکل و مهمترین بیماری در صنعت پرورش گاو شیری به شما می آید.استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط گونه های فعال اکسیژن،فاکتور اساسی در ایجاد بیماریهای مختلف در گاو به خصوص ورم پستان به شمار می آید. مطالعات اندکی در زمینه نقش گونه های فعال اکسیژن در ایجاد ورم پستان تحت بالینی وجود دارد.این مطالعه به منظور بررسی تغییرات سطح مالون دی آلدئید پلاسما به عنوان شاخص هیدروپراکسید لیپیدی گلبول های قرمز و تغییرات سلولهای سوماتیک در شیر به عنوان شاخص التهاب پستان در گاوهای مبتلا به تورم پستان تحت بالینی انجام گرفت. نمونه های شیر و خون هپارینه در 45 گاو سالم و 45 گاو شیری مبتلا به تورم تحت بالینی در استان تهران جمع آوری شد.بین میزان مالون دی الدئید در گروه های مورد مطالعه  اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد(p>0.05). بین میزان سلولهای سوماتیک در گاوهای سالم و مبتلا به تورم پستان تحت بالینی  اختلاف معنی داری وجود داشت(p<0.001).میزان مالون دی آلدئید در گروه مبتلایان افزایش نشان داد.این افزایش نشان دهنده افزایش تولید گونه های فعال اکسیژن در سطح متوسط جهت بهبود التهاب ناشی از میکروارگانیسم های مهاجم میباشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of oxidative stress indicator in dairy cattle with subclinical mastitis

نویسندگان [English]

  • o   GHasemian karik
  • SH Safi
چکیده [English]

 
The most important and common disease among dairy cows is mastitis and it is still a big challenge for the dairy industry all over the world.Oxidative stress induced by reactive oxygen species(ROS) is a major cause of different diseases especially mastitis in cattle.there are few studies on the role of ROS in occurrence of subclinical mastitis.the objective of the persent study was to evaluate the changes in plasma malondialdehyde concentrations as a marker of lipid peroxidation of red blood cells and its relationship with somatic cell count(SCC) in milk as the marker of mammary inflammation in cattle.Heparinized blood and milk samples were collected from 45 healthy cows and 45 cows with subclinical mastitis from dairy farms in Tehran province,Iran.No significant difference (p>0.05) was seen between concentrations of malondialdehyde in the studied groups.there was a significant difference (p<0.001) between SCCs in the healthy cows with subclinical mastitis.the concentration of plasma malondialdehyde was higher in cows with subclinical mastitis which indicates mild increase in production of ROS in response to invading pathogens.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • subclinical mastitis
  • Oxidative stress
  • somatic cells
  • Malon dialdehyde