شناسایی عوامل روتا ویروس،کورناویروس،اشریشیا کلی)k99)،کریپتوسپوریدیوم و سالمونلا در سندرم اسهال گوساله های زیر 1 ماه در گاوداریهای استان تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
هدف ا ز مطالعه این مطالعه،بررسی شیوع 5 انتروپاتوژن مهم در گوساله های زیر 1 ماه،در گاوداری های استان تهران می باشد.در این تحقیق،رابطه بین فصل با شیوع این عوامل و مقایسه نتایج با دیگر مناطق جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفت.135 نمونه مدفوع از گوساله های زیر 1 ماه مبتلا به اسهال از 25 گاوداری در استان تهران ،از فروردین 1389 تا تیر 1390 جمع آوری گردید.نمونه ها از نظر آلودگی به 5 انتروپاتوژن روتاویروس،کرناویروس،ای کلای(k99) و کریپتوسپوریدیوم با روش (capture Elisa) و سالمونلا با روش کشت،مورد آزمایش قرار گرفتند.در مورد نمونه های آلوده به سالمونلا،سروتایپینگ با آنتی سرمهای استاندارد انجام شد.از آزمون مربع کای برای تعیین رابطه بین فصل و شیوع هر یک از انتروپاتوژن ها استفاده  در 53 نمونه )39.2%) ، روتاویروس در 43 نمونه )31.8%)، سالمونلا در 13 نمونه (9.6%)،کرناویروس در 12 نمونه (8.8%( . ای کلای در 8 نمونه (8.9%( تشخیص داده شد. از 13 نمونه آلوده به سالمونلا، 7 نمونه مربوط به سالمونلا گروه سرمی D5.18%) و در 6 نمونه آلوده به سالمونلا گروه سرمی B(4.4%( بودند.نتایج این پژوهش نشان میدهد که بیشترین شیوع مربوط به عوامل  کریپتوسپوریدیوم و روتا ویروس می باشد. همچنین،رابطه معنی داری بین شیوع سالمونلا،روتاویروس و اشریشیا کلی(k99) با فصل، مشاهده گردید.در مجموع از 135 نمونه مدفوع،کریپتوسپوریدیوم 
 
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Rota virus, corona virus, E.coli (k99), cryptosporidium and salmonella in diarrheic calves (up to one month old) in Tehran province farms

نویسندگان [English]

 • , F Moosakhani
 • A Badiei
 • A.H Asadi
 • H Asadi
 • A Shaghayegh
 • M Mozaffari
چکیده [English]

  
 
The aim of the current study was to estimate the prevalence of five major enteropathogens in under 1 month old diarrheic claves in Tehran province.also, the relationship between season with occurrence these Enteropathogens and comparison the results with other geographical regions were evaluated.135 fecal samples from diarrheic calves (under 1 momnth old) collected from 25 farms in Tehran province between April 2010 to June 2011.samples were examined for rotavirus,corona virus,E.coli(k99) and cryptosporidium by using capture Elisa and culturing for samonella spp.salmonella infected samples were serotyped by standard antiserum.Chi-square test was used to determine season association with five enteric pathogens prevalence.totally infection rate from 135 fecal samples , cryptosporidium in 53 samples(39.2%), Rota virus in 43 samples(31.8%),Salmonella spp in 13 samples(9.6%), Corona virus in 12 samples(8.8%) and E.coli (k99) in 8 samples(5.9%) were detected.from 13 salmonella isolated samples,seven of them (5.18%) were typed as salmonella serogroup D and six of them(4.4%) were typed as salmonella serogroup B.the result of this study indicated that cryptosporidium and rotavirus were the most frequently identified pathogens in this study.also season had significant association with salmonella,rota virus and E.coli(k99) prevalence.(p-value<0.05-confident interval (C.I)=95%).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rota virus
 • Corona virus
 • E.coli (k99)
 • Cryptosporidium
 • Salmonella spp