تعیین میزان آفلاتوکسین B1در خوراک جوجه گوشتی در مرغداریهای استان اصفهان

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر کرد، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر کرد، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر کرد،ایران

4 واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

سموم قارچی موجود در خوراک دام به تولیدات دامی مورد مصرف انسان انتقال یافته و باعث عوارضی چون سرطان در انسان میشوند. به منظور جلوگیری
از انتقال این سموم به انسان باید خوراکهای آلوده را از جیره دام حذف نمود.در این تحقیق به جهت پی بردن به میزان آلودگی خوراک طیور گوشتی به سم
آفلاتوکسین تعداد  177نمونه خوراک به روش خوشهای و در هر خوشه بطور تصادفی در فصول مختلف جمع آوری و مورد آزمایش الایزا قرار داده شد.نتایج
آزمایش نشان داد که  %98/9نمونهها آلوده میباشند و محدوده آلودگی در نمونههای مثبت بین  0/64تا  88/5 µg/kgو میانگین آنها  9/91 µg/kgبود.بیشترین
میزان آلودگی در سطح بالاتر از  ( 10 µg/kgحد مجاز آفلاتوکسین در جیره مرغ گوشتی) به دان مخلوط ( )46/2 µg/kgوسویا ( )33/4 µg/kgتعلق دارد و
 28/81درصد از مجموع نمونهها آلودگی بیشتر از حد استاندارد دارند.نمونههای تهیه شده در فصل تابستان به دلیل دمای بالای محیط ومساعد بودن هوا جهت
رشد قارچها از آلودگی بیشتری برخوردار بودند و نسبت به نمونههای سایر فصول اختلاف معنی داری داشتند ( .)P<0.05ضمنا بین میانگین آلودگی نمونههای
جمع آوری شده (ذرت گندم سویا جو دان مخلوط وپودر ماهی)اختلاف معنی داری ملاحظه نگردید (.)P>0.05
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of aflatoxin B1 in broiler feed in the poultry farms of isfahan province

نویسندگان [English]

  • A. Salemi, 1
  • E. Rahimi 2
  • , M Faghani 3
  • N Salemi, 4
1 Pathobiology Department, Epidemiology section, School of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Food Hygiene Departement, School of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Animal Sciences Department, School of Agriculture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
4 Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Mycotoxins in animal feed transfer to animal products and thus cause some problem like cancer in human.
Contaminated feed must be omitted for prevention of toxin transfer. This study was designed for determination
of aflatoxin B1 levels in poultry diet. A total of 177 samples were collected randomly from broiler feeds from
different farms and tested by ELISA. Results showed %98.9 contamination of total sample. Levels of aflatoxin B1
in positive samples ranged from 0.64 to 88.5µg/kg and the average contamination level of samples was estimated at
9.91 µg/kg. In the levels higher than 10µg/kg (permitted for broiler diet) the highest rate belonged to complete feed
(46.2%) and soybean meal (33.4%). The results indicated that samples take in summer had more contamination.
The difference between this season with others was signifcant (p<0.05). High temperature in summer causes more
fungi reproduction and hence more toxin production. The difference between corn, wheat, soybean, barley and
complete diet samples was not signifcant (p>0.05).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • POULTRY FEED
  • Aflatoxin B1
  • Mycotoxin
  • AFLATOXICOSIS