بررسی فراوانی مقاومت آنتی میکروبی و ژنهای intI1و Sul1 در سویه های سالمونلا انتریتیدیس جداشده از دام و طیور

نویسندگان

گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریایی یک مشکل بهداشت اجتماعی در سراسر جهان با تاثیر مستقیم بر سلامت مواد غذایی تبدیل شده است. سالمونلا از علل مهم
اسهال و استفراغ منتقل شونده از طریق غذا در انسان و اسهال و گاهی سپتی سمی در حیوانات است. اینتگرون ها، عناصر ژنتیکی هستند که نوارهای ژنی
متحرک را که معمولا عوامل تعیین کننده مقاومت در برابر داروهای ضد میکروبی را رمز میکنند، تشخیص میدهند و در خود ادغام میکنند. اینتگرونها
معمولا در ارتباط با ترانسپوزونها و پلاسمیدها یافت میشود. این مطالعه شامل  31جدایه سالمونلا انتریتیدیس جمع آوری شده در ایران در سال  1391بود.
جدایهها از منشاء حیوانی گرفته شدند. تمام نمونهها با استفاده از روش کشت و آزمونهای استاندارد بیوشیمیایی برای شناسایی سویههای سالمونلا مورد بررسی
قرار گرفتند. پس از استخراج  DNAحضور ژن  intI1و  Sul1توسط  PCRمورد بررسی قرار گرفت. رایج ترین فنوتیپ مقاومت به سفالوتین ( ،)%100آمپی
سیلین ( ،)٪54/8کلرامفنیکل ( ،)٪51/6تتراسایکلین ( ،)٪45/1آموکسی سیلین / کلاوولانات ( ،)٪38/7سولفامتوکسازول ( )٪41/9بودند. ژن  intI1در ( )٪47و
( )٪42/8و ژن  Sul1در ( )٪35/2و ( )٪35/7از جدایههای سالمونلا جدا شده از دام و طیور به ترتیب یافت شد. جدایههای اینتگرون مثبت مقاومت بالاتری
به تتراسایکلین، کلرامفنیکل، سولفامتوکسازول، آمپی سیلین و آموکسی سیلین / کلاوولانات در مقایسه با جدایههای اینتگرون منفی داشتند. توانایی اینتگرونها
در ادغام ژن مقاومت به عوامل ضد میکروبی مقاومت به آنتی بیوتیک را منتشر مینماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of antimicrobial resistance, the intI1 and Sul1 genes in Salmonella Enteritidis strains isolated from livestock and poultry

نویسندگان [English]

  • M Salehi,
  • P Mobaseri,
  • , F Hosseini
Department of Microbiology, Faculty of biology sciences, Tehran north Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Bacterial antibiotic resistance has become a worldwide public health problem with direct impact on food safety.
Salmonella is an important cause of food-borne gastroenteritis in humans, and diarrhea and sometimes septicemia
in animals. Integrons are genetic elements that recognize and capture mobile gene cassettes, which usually
encode antimicrobial drug resistance determinants. Integrons are usually found in association with transposons
and plasmids. The study included 31 Salmonella Enteritidis isolates collected in Iran, in 2012. The isolates were
recovered from animal sources. All samples were assessed by culture method and standard biochemical tests for
diagnosis of Salmonella strains. After DNA extraction the presence of intI1 and Sul1 genes were examined by
PCR. The most common resistance phenotypes were to cefalothin (100%), ampicillin (54/8%), chloramphenicol
(51/6%), tetracycline (45/1%), sulfamethoxazole (41/9%), amoxicillin / clavulanate (38/7%). The intI1 gene was
found in (47%) and (42/8%) and the sul1 gene in (35/2%) and (35/7%) of Salmonella isolates from livestock and
poultry respectively. Integron positive isolates had higher resistance to tetracycline, chloramphenicol, ampicillin
sulfamethoxazole and amoxicillin / clavulanate compared with integron negative isolates. The ability of Integrons
to integrate resistance gene to antimicrobial agents improves the diffusion of antibiotic resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella Enteritidis
  • intI1 gene
  • sul1 gene
  • Multidrug resistance