مطالعه ژنهای Spicو rfbjBدر سویههای سالمونلا جدا شده از روده طیور در کشتارگاههای شهرستان ساری

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحدتهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سالمونلا باکتری گرم منفی میباشد که قادر به ایجاد عفونت در طیف وسیعی از و حیوانات مزرعه مانند گاو، مرغ، خوک، خزندگان و انسان است که از طریق
مواد غذایی آلوده قابل انتقال به انسان میباشد. در این مطالعه از روش  PCRبرای تشخیص سالمونلا در روده مرغ استفاده شد. در این پژوهش،  100نمونه روده
مرغ بعد کشتار از مرغداریهای اطراف شهرستان ساری تهیه گردید. همه نمونهها با استفاده از آزمایشهای میکروبی و بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.
 DNAنمونهها به وسیله کیت MBSTاستخراج و  PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی مربوط به ژنهای  Spicو  rfbjBانجام گردید. نتایج روش کشت
و آزمایشهای بیوشیمیایی بر روی  100نمونه روده مرغ جمع آوری شده،  30نمونه سالمونلا شناسایی و تشخیص داده شد. بررسی نتایج بر روی  30نمونه
سالمونلا، حضور ژنهای اختصاصی rfbjBو  SpiCرا  50و 100درصد نشان داد. نتایج این بررسی نشان دادکه با توجه به طولانی بودن روشهای مرسوم
کشت، واکنش زنجیرهای پلی مراز میتواند یک شیوه تشخیصی دقیق و حساس و سریع در شناسایی و غربالگری باکتری سالمونلا باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

spic and rfbjB Genes studies in isolated Salmonella strains from poultry in sari

نویسندگان [English]

  • M Salehi, 1
  • S Mohammadi, 2
1 Departement of microbiology, Biological Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Postgraduate student, Departement of microbiology, Biological Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

salmonella is a Gram-negative bacterium that can cause infection in humans and a wide range of animals such
as human and farm animels such as cattle, poultry, pig and reptiles, which can be transmitted to humans through
infected food. In this study, PCR was used to detect salmonella in chicken intestine. In this study, 100 samples
of chicken intestines was prepared from aviculture around the city of Sari. All samples were examined using
biochemical and biological methods. DNA samples was extracted by MBST kit and PCR method was employed
by rfbjB and SpiC primers related to rfbjB and SpiC genes. The results of biochemical testing and culture methods
on 100 samples collected from chicken intestine, 30 Salmonella was detected. Reults showed that all isolated
samples contained SpiC gene and 50% contained rfbjB gene. these results indicate that this PCR assay is a simple,
Rapid, reliable and reproducible method for identifcation of salmonella that will aid surveillance , prevention and
control of this pathogen

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella
  • intestinal chicken
  • PCR