مقایسه اثرات درمانی ژل پلاسمای غنی شده از پلاکت و فنی توئین در بهبود زخمهای تمام ضخامت پوست درخرگوش سفید نیوزلندی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

تکنیک پلاسمای غنی شده از پلاکت ) Platelets Rich Plasma(PRPاز سال 1987مطرح شد و امروزه کاربرد گستردهای منجمله در درمان زخمهای پوستی
پیدا نموده است. در این تحقیق اثرات پلاسمای غنی شده از پلاکت و فنی توئین بر روی زخم تجربی تمام ضخامت پوست خرگوش مورد مقایسه قرار
گرفت. پانزده سر خرگوش نر سفید نیوزلندی با میانگین وزنی 1300گرم( ±100گرم) و میانگین سنی 5ماه ( ±1ماه) تهیه و به صورت تصادفی به 5گروه
مساوی تقسیم و در قفسهای انفرادی نگهداری شدند. PRPمورد استفاده در این تحقیق به صورت هترولوگ از یک سر خرگوش نر سفید نیوزلندی بالغ با
اخذ 10میلی لیتر خون و انجام سانتریفوژ دو مرحلهای استحصال گردید. با تزریق زایلازین و کتامین به تمام خرگوشها بیهوشی مناسب را ایجاد نموده و پس
از انجام مقدمات لازم، یک زخم تمام ضخامت به ابعاد 1/5×1/5سانتیمتر در طرفین بالای قفسه سینه خرگوشها ایجاد شد. برای پوشاندن سطح زخمهای
سمت راست و چپ به ترتیب از 4قطره از PRPهترولوگ و 0/5سانتیمتر مکعب پماد فنی توئین استفاده شد. در طی 21روز مدت این تحقیق، از روند
بهبودی زخمها تصاویر فوتوگراف تهیه و مساحت هر زخم، توسط نرم افزار Scion Imageمحاسبه میشد. همچنین از گروههای پنج گانه به ترتیب در
روزهای 3،5،7،14،21با ایجاد بیهوشی مناسب، نمونه هیستو پاتولوژی تهیه شده و در پایان تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاصله توسط آزمونهای
U MANN-WithneyوT-Testمورد تحلیل قرار گرفته و مشخص شد که از لحاظ وسعت زخم در فاصله روزهای 14تا 21و و از لحاظ حجم جوانه گوشتی،
زخمهای تحت درمان با PRPدارای تفاوت آماری معنا داری نسبت به زخمهای تحت درمان با پماد فنی توئین میباشد و در سایر شاخصههای مورد بررسی
تفاوت معنی داری وجود نداشت (.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of therapeutic effects of Platelet Rich Plasma Gel and Phenytoin on healing of full thickness skin wound in New Zealand white rabbit

نویسندگان [English]

  • , M Darestani Farahaani 1
  • M. E Najafzadeh Khoei, 2
  • F Moayer, 3
1 Department of Clinical Studies, Karaj Branch, Faculty of Veterinary Medicine. Islamic Azad University , Karaj, Iran
2 Graduated of Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch , Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine , Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Platelets Rich Plasma (PRP) technique, was introduced in 1987 and now is widely in use amongst in skin wound
treatment . This study has been compared the effects of platelet-rich plasma and phenytoin on experimental fullthickness wounds in rabbits. A total of 15 healthy, adult male New Zealand rabbits with 1300 g (100 ± g) weight
and 5 months (1 ± months) old age, were randomly divided in5 equal groups and were kept in individual cages.
Heterologous PRP used in this study, was obtained via the collection of 10 mL blood from a mature New Zealand
White male rabbits and centrifuged by two-steps procedure. Anesthesia were induced in rabbits by injecting of
appropriate doses of xylazine and ketamine via the IM route , then performed pre-operative consideration ,and
fnally a full-thickness wound with dimension of 1.5 × 1.5 cm created on both side of chest in all rabbits . Right
and left wounds covered up with four drops of heterologous PRP and 0.5 Cm3 of phenytoin sodium (cream1%),
respectively. During the 21-day period of the study, photographic images prepared from all wounds daily and then
analyzed of wounds area and healing process, by Scion Image software. Under appropriate anesthesia in days of
3,5,7,14,21 after wound creation, histopathologic specimens were obtained from groups 1-5, respectively. The
obtained data were analyzed in U MANN-Withney and T-Test. It was found different signifcance between days 14
to 21 only in wounds area and volume of granulation tissue in wounds treated with PRP v/s wounds treated with
phenytoin sodium and there was no signifcant difference in other criteria’s (P <0.05).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rabbit
  • wound management
  • Platelet-rich plasma
  • Phenytoin