گزارش یک مورد Idiopathic Hypogonadotrophic Hypogonadism در یک قلاده سگ 7ساله

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، کرج، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران

چکیده

بر روی یک قلاده سگ میکس 7ساله مبتلا به آزواسپرمی ( ،)Azoospermiaسه داروی رایج در تکنیکهای تولید مثلی مورد آزمایش قرار گرفتند تا اثرات
این داروها بر بهبود وضعیت تولید مثلی این حیوان معین گردد. داروهای انتخابی شامل گنادوتروپین ( )GnRHبا نام تجاری Cystorelinو با دوز مصرفی
50میکرو گرم برای هر سگ بهصورت زیر جلدی 60دقیقه پیش از اسپرم گیری، پروستاگلاندین ( )PGF2αبا نام تجاری Veteglanو با دوز 0/005
میلی گرم بر کیلو گرم بهصورت زیر جلدی 15دقیقه پیش از نمونه گیری و اکسی توسین با دوز 10واحد برای برای هر سگ بهصورت عضلانی 10دقیقه
پیش از نمونه گیری بودند. جمع آوری سیمن از این حیوان با تکنیک دستی ( )Manualانجام گرفت، و بین هر نوبت نمونه گیری حدود 7روز فاصله به
جهت استراحت جنسی در نظر گرفته شد. در حین نمونه گیری میل جنسی حیوان نیز ارزیابی شد و در ادامه حجم سیمن، درجه اسیدیته ( )PHسیمن، رنگ
سیمن، غلظت سیمن در هر میلی لیتر، تعداد کل سلولهای اسپرم، درصد حرکت رو به جلوی سلولهای اسپرم، درصد اسپرمهای نرمال از دیدگاه ریخت
شناسی، تعداد کل اسپرمهای نرمال و دارای حرکت رو به جلو در نمونه حاصل که موارد اصلی آنالیز سیمن میباشند اندازهگیری شدند. حیوان در زمان دریافت
پروستاگلاندین و اکسی توسین هیچ گونه آثاری از بهبود کیفیت سیمن نشان نداد و هیچ اسپرمی در نمونههای گرفته شده از حیوان مشاهده نشد. در نوبتی
از نمونه گیری که این حیوان تحت تاثیر داروی گنادوتروپین قرار گرفت، کیفیت سیمن حیوان به طور چشم گیری بهبود یافت و تعداد 1میلیارد و بیست و
چهار میلیون اسپرم در کل سیمن این حیوان مشاهده شد. 2فرضیه برای این بهبود کیفیت مطرح میگردد اول اینکه تجویز گنادوتروپین باعث افزایش عیار
تستسترون خون حیوان و تحریک مجاری سمینفروس برای آزاد سازی اسپرم شده است و دوم آنکه احتمال دارد این حیوان با توجه به شرایط بالینی ذکر شده
مبتلا به سندرم IHHبوده است و در زمان تجویز گنادوتروپین، تنظیم محور هورمونی بدن موجب آزاد سازی سلولهای اسپرم شده است. در انتها میتوان
این گونه نتیجه گیری نمود که احتمالاً مصرف گنادوتروپین میتواند آثار موثری بر کیفیت سیمن حیوانات مبتلا به آزواسپرمی با منشاء هورمونی داشته باشد.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical report of an Idiopathic Hypogonadotrophic Hypogonadism in a seven year old dog

نویسندگان [English]

  • O Ataee Amarluii, 1
  • , S Naghibzadeh 2
1 Department of Clinical Sciences,Faculty of Veterinary medicine,Karaj Branch,Islamic Azad University, Karaj,Iran
2 Faculty of Veterinary medicine,Karaj Branch,Islamic Azad University, Karaj,Iran
چکیده [English]

On a 7-years-old dog with Azoospermia three conventional drugs in breeding techniques were tested to assess the
effects and reproductive improvement of them. the Drugs that chosen include gonadotropin (GnRH) in commercial
name Cystorelin، 50 micrograms subcutaneously 60 minutes prior to sperm collection , prostaglandin (PGF2α)
in commercial name Veteglan , 0/005 mg/kg subcutaneously 15 minutes prior to sperm collection and Oxytocin
10IU per dog intramuscularly 10 minutes prior to sperm collection. Semen collected from this animal by manual
semen collection technique and we had 7 days sexual rest between each collection. during the semen collection the
dog’s libido was assessed and then semen Volume , Semen PH , semen color , semen concentration per ml ,total
count of spermatozoa , progressive motility forward percent , morphologically normal spermatozoa percent and
Total normal motile spermatozoa (TMNS) was evaluated. The samples did not show any traces of semen quality
change when dog received prostaglandin and oxytocin and there is no spermatozoa in that samples. But when the
sampled animal was under the influence of gonadotropin therapy semen quality improved dramatically in addition
we have one billion and twenty-four millions of spermatozoa as the total count of the sample. Two hypotheses are
proposed for this quality improvement. The frst one say the prescribing of gonadotropin in this dog, increased the
animal blood testosterone index and stimulate the seminiferous ducts to released spermatozoa. The second one
say because of the clinical condition of the animal it seems to had IHH syndrome and during the administration of
gonadotropin the body hormonal system was regulated and released the sperm cells. Finally, it can be concluding
that the use of gonadotropins may be improving the quality of semen of animals that have Azoospermia with
source of hormonal abnormality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • azoospermia
  • Testosterone
  • Gonadotropine
  • Prostaglandins
  • Oxytocin
  • Dog