گزارش درمانگاهی اصلاح پارگی درجه یک تاندون آشیل در یک قلاده سگ

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار- ایران

3 کلینیک خصوصی دامهای کوچک پردیس، تهران- ایران

4 دانشجوی دکتری حرفهای دامپزشکی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران

چکیده

تاندون آشیل قوی ترین ساختار تاندونی در دستگاه اسکلتی_ماهیچهای در سگ میباشد. پارگیهای شدید تاندونی به روشهای جراحی اصلاح میگردد. یک
قلاده سگ 24ماهه از نژاد مخلوط با وزن 36کیلوگرم بدون داشتن تاریخچه به کلینیک خصوصی حیوانات خانگی ارجاع گردید. در معاینه بالینی ایستادن
بروی پاشنه در اندام حرکتی خلفی چپ دیده شد که پس از مشاهده زخم ترمیم یافته در پشت اندام، پارگی ضربهای درجه یک تاندون آشیل پس از ملامسه
مشخص شد. بر اساس معاینه بالینی، تصمیم به درمان جراحی گرفته شد و جراحی با بخیه 3حلقهای تاندون انجام پذیرفت. آنتی بیوتیک به مدت سه روز
تجویز گردید و تثبیت خارجی، با گچ به مدت 6هفته بکار گرفته شد. درمان جراحی به روش بخیه 3حلقهای در تاندون از روشهای درمانی در پارگیهای
کامل تاندون بدون از دست رفتن نقیصه تاندونی میباشد.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical report of grade I Achilles’ tendon rupture reconstruction in a dog

نویسندگان [English]

  • HR., Fattahian 1
  • H Mohyeddin 2
  • R Moridpour 1
  • A.R Hosseinzadeh 3
  • .F Farahani Khomejani 4
  • F. Saadinam 4
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar-Iran
3 Pardis Small Animal Private Clinic, Tehran-Iran
4 Undergraduate DVM student, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
چکیده [English]

Achilles tendon is the strongest tendon in structure of the musculoskeletal system in dog. The rupture of the
tendone is treated surgically. A 24 month mixed dog, 36 kg body weighting has been referred to private small
animal clinic without specifc history trauma. In clinical examination plantigrade stance was obvious with wound
scar on the Achill’s tendon skin site. Then based on clinical examination, grade I tendon rupture was diagnosed
and surgical treatment of complete rupture of tendon by three-loop pulley was performed. The postoperative care
was antibiotic administration and limb was supported in a cylinder cast at least for 6 weeks. One of the surgical
treatments is three-loop suture in complete rupture with no loss in tissue of tendon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achilles tendon
  • Rupture
  • Three- loop suture
  • Dog