مقایسه تاثیر تجویز 3نوع GNRHدر برنامه همزمانی Heat synchبر میزان آبستنی و میزان ترشح LHدر گاوهای شیری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، شهرکرد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، شهرکرد، ایران

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت انسانی و از طرف دیگر کاهش منابع غذایی حیوانی محققین را به سمت راهکارهایی موثر در جهت افزایش تولیدات دامی سوق
داده است. در این راستا چنانچه بتوانیم میزان آبستنی را در گلهها افزایش دهیم به اهداف خود سریع تر خواهیم رسید. هدف از این مطالعه مشخص نمودن
اثر سه نوع متفاوت هورمون آزاد کننده گنادوتروفین ( )GnRHبرروی میزان آبستنی وقلیان هورمون LHدر برنامه همزمانی Heat synchمیباشد. این
مطالعه برروی 130راس گاو در سه گروه مجزا انجام شد، در گروه اول با تزریق )3 cc( 15 µgبوسرلین استات با نام تجاری وتوسپت در روز صفر، گروه
دوم با تزریق )1 cc( 100 µgگنادورلین استات با نام تجاری گنابرید در روزصفر وگروه سه باتزریق )3 cc(12/6 µgآلارین استات (لولیبرین )Aبا نام
تجاری وتارولین در روز صفر ودر ادامه برای هر سه گروه 7روز بعد، تزریق PGF2α ،500 µgبا نام تجاری استروپلان و 24ساعت بعد از آن تزریق 1 mg
استرادیول بنزوات با نام تجاری وتاسترول انجام شد.میزان آبستنی برای گروه اول ،%34/14گروه دوم %40وگروه سوم %38/63بود. و میزان قلیان هورمون
LHیک ساعت بعد از تزریق برای گروه اول ،2/44گروه دوم ،1/59گروه سوم 2/30بود.
میزان آبستنی در گروه گنابرید نسبت به دو گروه دیگر بالاتر بوده اما از نظر آماری اختلاف معنی داری میان آنها دیده نشد ( )P</05قلیان هورمون LHدر
گروه وتوسپت بیشتر از سایرین بوده امااختلاف آماری معنی داری میان آنها وجود نداشت ( .)P</05بین میزان آبستنی گاوهای واجد رحم طبیعی در تست
بعد از زایش در هر سه گروه اختلاف آماری معنی داری دیده نشد()P</05علاوه بر آن بین میزان آبستنی گاوهای واجد رحم غیر طبیعی نیز در این مطالعه
اختلاف آماری معنی داری دیده نشد هر چند که میزان آبستنی در این گروه از گاوها، پایین تر بوده است(.)P</0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of three types of GNRH administration in heat synch program on pregnancy rate and LH surge in dairy cows

نویسندگان [English]

  • T. Taktaz Hafshejani, 1
  • S. Khadivi Boroujeni, 2
  • F Babakhanian Boroujeni, 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The increasing human population and the reduction of animal food sources in the other side led researchers
into effective strategies for increasing livestock production. In this case if we can increase pregnancy rates in
cow herds will reach our goals faster. Purpose of this study was to determine the effects of three different types
of Gonadotrophin releasing hormone (GnRH) on the pregnancy rate and surge of LH hormone levels in heat
synchronization program. This study done on 130 cows in three separate groups. This was conducted in primary
group with injection of 15μg (3cc) Buserelin Acetate by commercial brand of Vetocept® on zero day ,second group
with injection of 100μg (1cc) Gonadorelin Acetate by commercial brand of Gonabreed® on zero day and third
group by injecting 12/6 μg (3cc) Alarline Acetate (Luliberin A) by commercial brand of Vetarolin® on zero day
and continued for all three groups on next 7 days injection of 500μg, PGF2α by commercial brand of estroPLAN®
and next 24 hours injection of 1mg Estradiol Benzoate with commercial brand of Vetastrol®. Pregnancy rates for
the frst group 34/14%,second group 40% and the third group 38/63%, respectively. and LH hormone Surge rate
after 1 hours later for the frst group 2/44, second group 1/59, third group 2/30,respectively. It is concluded that
pregnancy rates were higher in Gonabreed® Group than two other groups, but no statistically signifcant difference
was seen among them.(p>/05) in Vetocept® group surge of LH hormone was more than two other groups but
there was no signifcant difference among them. (P>/ 05) as well as there was no signifcant statistical difference
between pregnancy rates of cows with normal postpartum uterine Examination in three groups. (p>/05) In addition
to it, there was no signifcant statistical difference between pregnancy rate of cows with abnormal post partum
uterine Examination but pregnancy rates in this group of cows was lower.(p>/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow
  • GnRH
  • conception rate
  • LH hormone