بررسی سرولوژی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان کشتاری شهرستان ایلام در سال 139

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام، دانشکده پیرا دامپزشکی، گروه انگل شناسی، ایلام، ایران

2 اداره کل دامپزشکی استان ایلام، ایلام، ایران

3 دانشگاه پیام نور، گروه بیولوژی تهران، ایران

4 دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده پیرادامپزشکی، همدان، ایران

5 دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پزشکی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، تهران، ایران

چکیده

توکسوپلاسما گوندی، تک یاخته داخل سلولی اجباری است. این انگل مشترک بین انسان و حیوان است و قادر است کلیه مهره داران خونگرم از جمله گوسفند
را مبتلا سازد. آلودگی دام به این انگل از نظر خسارات اقتصادی ناشی از آن از اهمیت به سزایی برخوردار است و سبب بیماریهای مهم مادرزادی و سقط
جنین در این گروه از حیوانات میشود. بنابر این آگاهی از وضعیت این انگل در بین دامها امری ضروری به نظر میرسد. هدف از انجام این تحقیق تعیین
درصد شیوع آلودگی انگل توکسوپلاسماگوندی در گوسفندان منطقه ایلام است.
این مطالعه بهصورت مشاهدهای از نوع توصیفی- مقطعی انجام گرفت. نمونه خون تعداد 408راءس گوسفند کشتاری در کشتارگاه صنعتی دام شهرستان ایلام
به طور تصادفی گرفته شد و به روش الیزا مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تعداد 112نمونه ( )0/27/45مثبت بودند. رابطه معنی داری بین سن،
جنس و سابقه سقط جنین دام با میزان موارد مثبت مشاهده نگردید. از آنجا که عمده گوشت مصرفی مردم ایران را گوسفند تشکیل میدهد بالا بودن میزان
آلودگی در این حیوان از نظر بهداشت عمومی حائز اهمیت است، ضمن اینکه به خسارات اقتصادی ناشی از آن نیز توجه باید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroepidemiological Study of Toxoplasmosis in Sheep, Ilam, Iran (2013)

نویسندگان [English]

  • , A.M Bahrami 1
  • M. Jafarian, 2
  • H. Ali rahmi, 3
  • , M Mohammadi 2
  • S. Cheragh afrooz, 2
  • , Z. Havasi 4
  • M. Shaddel 5
1 Department of parasitology ,Para veterinary medical College, Ilam University, Ilam, Iran
2 Veterinary Organization, Ilam Center, Ilam, Iran
3 Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Para Veterinary College, Abu Ali Sina University, Hamedan, Iran
5 Department of Parasitology and Mycology, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Toxoplasmosis is caused by the intracellular protozoan named Toxoplasma gondii (T.g.). T.g is is the most
prevalent parasitic infection in human and other warm blooded animals. Estimates indicate that up to one third of
the world’s population is infected by T.g. Toxoplasmosis is causes damages in veterinary affairs and may lead to
congenital diseases and abortion in some animals like sheep. The aim of this study was to assess the prevalence of
Toxoplasmosis in sheep of Ilam city.
A descriptive cross- sectional survey was conducted. A total of 408 samples in slaughtered sheep in Ilam industrial
slaughter- house selected randomized and tested by ELISA method. Data analysis was conducted using SPSS
software version 16.
Of 408 samples 112 (27.45%) were positive. There was no signifcant difference between seropositivity and
gender, age group and the background of abortion in sheep.
The prevalence of Toxoplasmosis is high. According to high consumption of sheep as a different food by human,
Therefore the contamination of sheep is important in term of public health and detriment economic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam
  • Sheep
  • Toxoplasmosis