بررسی تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی بر تسکین درد حاد

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، کرج، ایران

چکیده

تماس روز افزون موجودات زنده با میدانهای الکترومغناطیسی موجب بروز نگرانیهائی درباره تداخل عمل این میدانها با عملکردهای فیزیولوژیکی جانداران
ایجاد کرده است.
تحقیق حاضر بر روی موشهای آزمایشگاهی نر و ماده انجام شده است که در طی آن تاثیر یک هفته در معرض میدان مغناطیسی به مدت یک ساعت در روز
بودن وهم چنین تاثیر جنس بر ادراک درد حاد بااستفاده از آزمون غوطه ور سازی دم موش در آب گرم  52درجه سانتیگراد بررسی شده است.
نتایج این آزمایش ها، نمایانگر تاثیر نقصانی یکسان میدانهای الکترومغناطیسی بر آستانه ادراک درد حاد در موشهای نر و ماده بدون تاثیر عامل جنس میباشد.
در مجموع میتوان گفت میدانهای الکترومغناطیسی میتوانند بر درد حاد اثر تسکینی داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the influence of electromagnetic felds on acute pain relief

نویسندگان [English]

  • R. Hajikhani
  • M.R. Rahimnejad
Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran.
چکیده [English]

Contact increasing of living creatures to electromagnetic felds cause concerns about feld interaction with
physiological function of organisms.
This survey has done on female and male mice. And, it examined effects of exposure of EMF (1 hour in day, for 7
days) and sexuality on acute pain induced by tail immersion test using 52C ̊ hot water.
Results of several experiments reveal, apart from sexuality, EMF had a same decreasing effect on mice’s pain
threshold. In conclusion, the results showed that the EMF has the antinociceptive effects on the acute pain threshold
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetic feld
  • pain
  • Mice