مقایسه سرم خون و مایع فولیکولی از نظرغلظت گلوکز، اوره و کلسترول در گاو دورگ خوزستان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشکده علوم دامی، گروه علوم دامی، خوزستان، ایران

2 دانشگاه زنجان، دانشکده علوم دامی، گروه علوم دامی، زنجان، ایران

3 دانشگاه زابل، دانشکده علوم دامی، گروه علوم دامی، زابل، ایران

4 دانشگاه تهران، دانشکده علوم دامی، گروه علوم دامی، تهران، ایران

5 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دامی، گروه علوم دامی، تهران، ایران

چکیده

لازمه بهبود باروری و وضعیت تولیدمثلی گاو، داشتن دانش کافی در زمینه تخمدان این گونه حیوانی میباشد. فعالیتهای فولیکولی تخمدان نقش اساسی
در کنترل چرخه تولیدمثلی، تخمکریزی و آبستنی بر عهده دارد. مطالعه حاضر به منظور مقایسه غلظت گلوکز، اوره و کلسترول مایع فولیکولی تخمدان در
فولیکولهای با اندازه متفاوت و سرم خون گاوهای دورگ انجام شد. نمونههای خون و تخمدانهای 20راس از گاوهای کشتار شده مورد بررسی قرار گرفتند.
مایع فولیکولی از سه گروه فولیکولی کوچک ( 3تا 5میلی متر)، متوسط ( 6تا 9میلی متر) و بزرگ ( 10میلی متر و بیشتر) اخذ گردید. غلظت کلسترول، گلوکز
و اوره در مایعات فولیکولی و نیز سرم خون تعیین گردید. نتایج نشان داد که غلظت گلوکز، اوره و کلسترول سرم خون به طور معنیداری( )P>0/05بیشتر
از فولیکولهای بزرگ، متوسط و کوچک بود. غلظت گلوکز فولیکولهای بزرگ به طور معنی داری ( )P>0/05بیشتر از فولیکولهای متوسط و کوچک بود.
اما تفاوت معنیداری بین فولیکولهای متوسط و کوچک مشاهده نگردید. با افزایش اندازه فولیکول میزان اوره کاهش یافت. غلظت کلسترول فولیکولهای
کوچک به طور معنیداری ( )P>0/05بیشتر از فولیکولهای بزرگ و متوسط بود، اما بین فولیکولهای بزرگ و متوسط تفاوت معنیداری مشاهده نشد. بطور
کلی نتایج نشان داد اندازه فولیکولهای تخمدان در یک محیط بیوشیمیایی متغیر رشد کرده و بالغ میشوند، که این محیط با تغییرات سطح گلوکز خون در
ارتباط است. همچنین با افزایش اندازه فولیکول میزان اوره و کلسترول کاهش مییابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Concentration of Glucose, Urea and Cholesterol in Blood Serum and Follicular Fluid of Different-Sized Follicles in Hybrid Cows of Khouzestan Province

نویسندگان [English]

  • K Hasanpoor, 1
  • M Tagi Begi Nasiri, 1
  • M Khezri, 2
  • , M. Asghari Moghadam 3
  • A. Karamzade, 4
  • M. Amrai, 5
1 Department of Animal Sciences, University of Agricultural Sciences and Natural Resources Ramin Khuzestan. Khozestan. Iran
2 Department of Animal Sciences, University of Zanjan. Iran
3 Department of Animal Sciences, University of Zanjan. Iran
4 Department of Animal Sciences, University of Agricultural Sciences and Natural Resources Karaj, Tehran. Iran.
5 Department of Animal Sciences, University of Agricultural Sciences and Natural Resources Tarbeyat Modares. Iran.
چکیده [English]

Improvement of the fertility and reproductive status of cows necessitates having suffcient knowledge of the
ovary of this animal species. Ovarian follicular activities play a signifcant role in controlling reproductive cycle,
ovulation and pregnancy. The present study aims to compare the concentration of glucose, urea and cholesterol
of ovarian follicular fluid in different-sized follicles with the blood serum of hybrid cows. Blood samples and
ovaries of 20 slaughtered cows were examined. The follicular fluid was obtained from 3 follicular groups of small
(3-5mm), average (6-9mm) and large (10mm or more) sizes. Concentration of glucose, urea and cholesterol in
follicular fluids and blood serum was determined. The results showed that concentration of glucose, urea and
cholesterol in blood serum was signifcantly higher than that of the large, average-sized and small follicles. Glucose
concentration of large follicles was signifcantly higher than that of the average-sized and small follicles (P <
0.05). However, no signifcant difference was observed between the average-sized and small follicles. Urea level
decreased as the follicle size increased. Cholesterol concentration of small follicles was signifcantly higher than
that of the large and average-sized follicles (P < 0.05). However, no signifcant difference was observed between
the large and average-sized follicles. Overall, the results showed that ovarian follicle size grows and matures in
a changing biochemical environment. This environment is associated with the changes in blood glucose level.
Moreover, urea and cholesterol levels decrease as the follicle size increases.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • glucose
  • Urea
  • Cholesterol
  • Follicular Fluid Ovarian and Blood Serum