اثر سطوح افزایشی پروبیوتیک تک سویه (بیوپلاس) بر عملکرد و فراسنجههای خون مرغهای تخمگذار

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مراغه

چکیده

در این آزمایش اثر سطوح افزایشی پروبیوتیک تک سویه (بیوپلاس) بر عملکرد و متابولیتهای خون مرغهای تخمگذار مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در
ً قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد  256قطعه مرغ تخمگذار سویهی تجاری هایلاین ( )Hy line-W36از سن  45تا  55هفتگی در 4تیمار و  4تکرار (با تعداد
 16قطعه مرغ در هر تکرار) شامل جیرهی شاهد و جیرههای غذایی حاوی  0/4 ،0/2و  0/6گرم پروبیوتیک (بیوپلاس) در کیلوگرم جیره انجام گردید. استفاده
از سطوح مختلف پروبیوتیک اثر معنیداری بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون مرغهای تخمگذار داشت ( .)P>0/05به
طوریکه حداکثر میزان خوراک مصرفی ( 129گرم/مرغ/روز،) بالاترین ضریب تبدیل غذایی ( ،)2/72بیشترین وزن مخصوص ( 1/089گرم بر میلیلیتر مکعب)
در گروه آزمایشی حاوی  0/6گرم پروبیوتیک و کمترین هزینهی خوراک به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی ( 853/11تومان)، کمترین مقدار تری گلیسرید
زرده ( 437/5میلیگرم بر گرم) و حداقل مقدار فسفر سرم خون ( 7/42گرم در دسیلیتر) در گروه آزمایشی دارای  0/2گرم پروبیوتیک و بالاخره کمترین مقدار
کلسترول سرم خون ( 124/33میلیگرم بر دسیلیتر) در تیمار حاوی  0/4گرم پروبیوتیک مشاهده گردید. به طور خلاصه نتیجه این آزمایش نشان داد که، استفاده
از سطوح بالای پروبیوتیک نه تنها مفید نیست، بلکه باعث کاهش عملکرد در مرغهای تخمگذار میشود و توصیه نمیگردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of increasing levels of single strain of probiotic (Bioplus) on performance and blood metabolites of laying hens

نویسنده [English]

  • A. Nobakht,
Islamic Azad University- Maragheh Branch
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of increasing levels of probiotic (Bioplus) on performance, egg
traits and blood serum chemical parameters of laying hens. Experiment was conducted with two hundred and
ffty six Hy-line (W36) laying hens in four treatments and four replicates with 16 hens in each replicate from 45
to 55 weeks in a completely randomized design. Experimental groups included control group and experimental
groups with 0.2, 0.4 and 0.6 g/kg of probiotic (Bioplus). Different levels of probiotic signifcantly affected the
performance, egg traits and blood serum chemical parameters of laying hens (P<0.05). The highest amounts of
feed intake (129 g/day/hen), feed conversion (2.72) and egg specifc gravity (1.089 mg/mL3) were observed with
using 0.6 g/kg of probiotic. Whereas the lowest feed price for production per kilogram of egg (853.11 toman), the
lowest level of egg yolk triglyceride (437.5 mg/gr) and minimum level of blood serum phosphorus (7.42 g/dl) were
observed with using 0.2 g/kg of probiotic and fnally the minimum level of blood serum cholesterol (124.33 mg.dl)
were observed with using 0.4 g/kg of probiotic. The overall result of this experiment showed that the using high
levels of probiotic (Bioplus) has adverse effects on performance of laying hens and not recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioplus
  • Egg traits
  • laying hen
  • Performance
  • Probiotic