ارزیابی حساسیت و ویژگی آزمایش نواری BHBAشیر در مقایسه با آزمایش BHBAخون جهت تشخیص کتوز تحت بالینی در گاوهای شیری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، کرج، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، کرج، ایران

چکیده

کتوز یکی از بیماریهای متابولیک رایج است که در گاوهای شیری و به خصوص در ابتدای دورهی شیردهی مشاهده میشود. شاخصه اصلی کتوز افزایش
میزان کتون بادیها در خون،ادرار و شیر است. در گاو شیری کتوز تحت بالینی به افزایش میزان کتون بادیها در سیستم گردش خون بدون بروز اعلائم بالینی
اتلاق میشود. در مطالعه ی حاضر، به بررسی تست ( )stripنواری  BHBAشیراز نظر حساسیت و ویژگی و همچنین مزایا ومعایب این تست در مقایسه با
تست شاخص  BHBAخون ( )gold standardپرداخته شد.در این مطالعه 32راس گاو شیری چند شکم زاییده در یک گله ی  2000راسی که به روش
ترکیبی ( )TMRتغذیه میشدند و در بازه ی زمانی  7-21روز پس از زایش بودند از نظر وقوع کتوز تحت بالبنی مورد بررسی قرار گرفتند. نقطهی برش
برای تست  BHBAخون  1400 µ mol/litو برای تست  BHBAشیر  100 µ mol/litدر نظر گرفته شد. حساسیت و ویژگی تست نواری BHBA
شیر حدود  %42/8و  %100به دست آمد،  kappaبدست آمده در این مطالعه برابر با  0/68و عدد  pمعادل  )p<0/05( 0/0005میباشد. به علت حساسیت
پایین و همچنین رخداد بالای موارد منفی کاذب ( ،)%57/14در مطالعه ی حاضر تست مورد بررسی را نمی توان به عنوان تستی مناسب به جهت ردیابی کتوز
تحت بالینی در سطح گله معرفی نمود وآن را تنها جهت ردیابی کتوز تحت بالینی بهصورت انفرادی توصیه مینماییم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sensitivity and specialty of milk BHBA strip in comparison with blood BHBA in purpose of detection of subclinical ketosis in dairy herds

نویسندگان [English]

  • B Bastani, 1
  • A. Shaghayegh, 2
  • F Moosakhani, 3
1 Faculty of veterinary medicine, Karaj branch , Islamic azad university ,Karaj, Iran
2 Department of clinical sciences ,Faculty of veterinary medicine, Karaj branch, Islamic azad university, Karaj ,Iran
3 Department of pathobiology, Faculty of veterinary medicine, Karaj branch, Islamic azad university, Karaj, Iran
چکیده [English]

Ketosis is a common metabolic disorder frequently observed in dairy cows during early lactation period, it is
characterized by increased levels of ketone bodies in blood, urine and milk. Sub clinical ketosis (SCK) in dairy
cattle is an excess level in circulating ketone bodies in the absence of clinical signs of ketosis. In this study,
cow side strip test is studied for sensitivity ,specialty, advantages and disadvantages in relationship with serum
BHBA (Gold standard test).32 multiparus cows were used in this research. All diets were based on TMR. All
cows were sampled during 7-21 DIM. Cows with serum BHBA concentration over 1400μmol/lit and milk BHBA
concentration over x>100µmol/lit considered to suffer from subclinical ketosis. in this cut point, sensitivity and
specialty of milk BHBA were 42.2% and 100%. kappa and p-value were 0.68 and 0.0005(x<0.05).according to the
information above we can not denote this test for detection of subclinical ketosis in dairy herds but we can advise
this cow side test as an individual test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subclinical ketosis
  • dairy cow
  • cow side tests
  • milk BHBA
  • serum BHBA