گزارش شیوع نماتود زئونوز . Anisakis spدر ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioسد ارس استان آذربایجان غربی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، دانشکده دامپزشکی و پیراپزشکی، گروه انگل شناسی، ارومیه، ایران

3 سازمان دامپزشکی کشور، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه دامپزشکی، تهران، ایران

چکیده

در طول یک بررسی در تابستان سال  1391بر روی ماهیان کپور معمولی ( )Cyprinus carpioسد ارس استان آذربایجان غربی تعداد  50قطعه ماهی بصورت
تصادفی جهت اجرای فاز دوم یک مطالعه انتخاب گردیده بود که در بررسی سطح شکمی و احشایی این ماهیان شیوع نماتود آنیزاکیس (. )Anisakis spدر
محوطه بطنی  2قطعه از ماهیها مشاهده گردید. با توجه به این مطلب که نماتود آنیزاکیس یکی از انگلهای مشترک بین آبزیان و انسان میباشد و مصرف
ماهیهای آلوده به صورت نیم پز سبب ایجاد سندروم ائوزینوفیلیک گرانولوما در دستگاه گوارش انسان میگردد و چون کپور ماهیان یکی از منابع عمده
اغذیه دریایی مصرفی در استانهای و شمال و شمال غرب کشور میباشد، احتمال شیوع این بیماری در بین مردم این استانها وجود دارد و لزوم این گزارش
احساس گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of Anisakis sp. Nematode (zoonotic parasite) from common carp (Cyprinus carpio) from Aras dam, West Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • A. Khodadadi, 1
  • S Rasouli, 2
  • K Abdi, 3
  • R. Azizi, 4
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Veterinary, Department of fsh health& Diseases of Aquatics , Tehran, Iran
2 Faculty of veterinary medicine , Islamic Azad university ,Urmia branch , Urmia , Iran
3 Specialist of Sanitation and Diseases of Aquatics - Director of Institution of Fisheries of Iran, Tehran, Iran
4 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Veterinary, Department of Veterinary, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this survey from summer of 2012 we muster about 50 number of common carp (Cyprinus carpio)
from Aras dam in west Azerbaijan province and them isolated a parasite that name is Anisakis sp. From two fsh.
That parasite are isolated from the muscle of abdomen and abdomen cavity for frst time in the common carp
(Cyprinus carpio) in iran. We know Anisakis parasite one of the most important disease human can be infected
from sea aquatic animal and from fsh. If the human have ate the fsh are not complicity cooking, the parasite can
translate to human body and live in G.I system and make a bad illness. The cyprindeh family is the one of cheeped
and widespread fsh are growing in Iran and people are used in our foot. This survey showed the some common
carp (Cyprinus carpio) fsh of Aras dam are infected with zoonotic Anisakis sp. parasite and for frst time report of
common carp (Cyprinus carpio) fsh in Aras dam of west Azerbaijan.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasite
  • Anisakis sp
  • Cyprinus carpio
  • zoonotic Disease