گزارش درمانگاهی هایپراکستنشن یک طرفه مچ در اندام حرکتی قدامی در یک قلاده سگ

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران

2 گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار- ایران

3 کلینیک خصوصی دامهای کوچک پردیس، تهران- ایران

4 دانشجوی دکتری حرفهای دامپزشکی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران

چکیده

یک قلاده سگ از نژاد باکسر هفت ماهه به وزن پانزده کیلوگرم با سابقه راه رفتن روی کف دست در اندام حرکتی قدامی چپ، به کلینیک خصوصی حیوانات
کوچک ارجاع گردید. در اخذ تاریخچه سابقه آسیب و ضربه دیده نشد و علایمی دال بر بیماری عمومی گزارش نگردید. در معاینه بالینی، لنگش و وضعیت راه
رفتن ناحیه متاکارپ مشاهده شد. در مطالعه رادیوگرافی جانبی اندام حرکتی قدامی چپ هایپراکستنشن مفصل ساعد و مچ تایید شد. بر اساس شواهد بالینی و
تصویر برداری درمان جراحی پن آرترودزیس (بستن کامل مفصل) در مفصل مچ انجام پذیرفت. آنتی بیوتیک به مدت سه روز تجویز گردید و تثبیت خارجی،
با گچ به مدت هشت هفته بکار گرفته شد. هایپراکستنشن مچ از جمله آسیبهای جدی در گوشتخوران میباشد و پن آرترودزیس در مفصل مچ کاربرد دارد.
این روش در مقایسه با قطع عضو و حفظ آن و از نظر زیبایی و عملکرد اندام در تحمل وزن بسیار مناسب بنظر میآید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical report of unilateral carpal hyperextension in a dog

نویسندگان [English]

  • H.R. Fattahian 1
  • H. Mohyeddin 2
  • R. Moridpour 1
  • A.R. Hosseinzadeh 3
  • F. Farahani Khomejani 4
  • F Saadinam 4
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran.
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar-Iran.
3 Pardis Small Animal Private Clinic, Tehran-Iran
4 ndergraduate DVM Student, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
چکیده [English]

A seven month male Boxer dog, 15 kg body weighting has been referred to private small animal clinic with left
forelimb palmigrade stance. The history of trauma was not reported and patient also did not suffer from any
systemic disease. Left forelimb (lateral view) stress radiograph was shown hyperextension at the antebrachiocarpal
joint. Then based on history and clinical examination surgical treatment of pancarpal arthrodesis was performed.
The postoperative care was antibiotic administration and limb was supported in a cylinder cast at least for 8 weeks.
The hyperextension of the carpus is the serious injury to the canine carpus and pancarpal arthrodesis involves
surgical fusion of all joint levels. This has been a satisfactory limb sparing procedure in comparison to limb
amputation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperextension
  • Pancarpal arthrodesis
  • Carpus
  • Dog