بررسی علل ضبط کبد و ریه گوسفند و بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان گچساران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بهبهان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان، گروه دامپزشکی، بهبهان، ایران

چکیده

بیماری کیست هیداتید و فاسیولوز بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان بوده و فاقد علایم بالینی اختصاصی میباشند و تشخیص قطعی آنها در دامها بوسیله
کالبد گشایی و یا بازرسی پس از کشتار است. بی شک بهداشت کشتارگاهها ارتباط مستقیمی با بهداشت و سلامتی جامعه دارد که کوچکترین بیتوجهی در
این راه خطراتی را متوجه افراد جامعه خواهد کرد. بنابراین تعیین وضعیت این بیماریها در دامها میتواند کمکی در جهت کنترل خسارات اقتصادی و بهداشتی
ناشی از آنها باشد. کلیه کبدها و ریههای گوسفند و بزهای کشتاری در کشتارگاه شهرستان گچساران در تابستان  1391مورد بررسی ماکروسکوپی قرار گرفتند.
در مجموع  3802راس گوسفند و  7873راس بز طی فصل تابستان مورد کشتار گردید، از  11753کبد و ریه بازرسی شده،  1531عدد از آنها ضبط و از
چرخه مصرف خارج شدند. نتایج نشان داد از این تعداد، درکبد گوسفند و بز به ترتیب: (فاسیولا  ،%9/99کیست هیداتید  % 6/20و آبسه )% 3/46؛ (فاسیولا
 ،%9/27کیست هیداتید: % 9/60و آبسه )% 3/91؛ در ریه گوسفند و بز به ترتیب: (پنومونی و پرخونی  ،%12/86کیست هیداتید % 4/96و آبسه )% 5/81؛
(پنومونی و پرخونی  ،%16/98کیست هیداتید % 4 /76و آبسه  )%12/14بدست آمد. بنابراین نظارت و کنترل بهداشتی سازمانهای بهداشتی ذیربط ضروری
به نظر میرسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the reasons of the keeping the liver and lungs of slaughtered sheep and goats in Ghachsaran slaughterhouse

نویسندگان [English]

  • O. Ghasemian Karyak, 1
  • A. Abbasi- Hormozi, 2
1 Young Club Researchers, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran
2 Department of Veterinary, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran
چکیده [English]

Hydatid cyst and fasciolosis are zoonotic diseases without a specifc clinical sign. Final diagnosis in animals can
be made only by necropsy and post mortem insepction. Undoubtedly, hygiene of slaughterhouses has upstanding
correlation with Community hygiene and health, fewer no attentions to this subject will follow more hazards to
the people of society. Total liver and lungs of the slaughtered Sheep and goats in Gachsaran slaughterhouse were
studied .Overall 3082 of sheep cases and 7873 goat cases slaughtered in summer season. A total of 11753 of liver
and lung studied, 1153 samples deleted and out of consume cycle. The results showed that liver of sheep and
goat infected (9.99% Fasciola, 6.20% hydatid cyst, abscess 3.46%); (9.27% Fasciol ,9.60% hydatid cyst, 3.91%
abscess) respectively, (12.86% Pnemonia and permia, 4/96% hydatid cyst, 5.81% abscess); (16.98% pnemonia and
permia, 4.76% hydatid cyst, 12.14% abscess) obtanined in lung of sheep and goats respectively. As a conclusion,
so more attention of related control organizations seems to be needed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • hydatid cyst
  • Fasciola
  • slaughterhouse
  • Pneumonia
  • Abscess