تاثیر افزودن آویشن شیرازی ( )Zataria multifloraدر جیره بر ویژگیهای بافت شناسی مخاط روده باریک جوجههای گوشتی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، کرج، ایران

چکیده

ترکیبات جیره غذایی از عوامل موثر در تغییرات مورفولوژی روده میباشند که با ایجاد این تغییرات، سبب تغییر در هضم و جذب مواد مغذی میشوند. در
این پژوهش هیستومورفومتری روده باریک در جوجههای گوشتی در ارتباط با مصرف آویشن شیرازی ( )ZatariaMultiforaمورد مطالعه قرار گرفته و با
تغذیه معمولی مقایسه شد. بدین منظور تعداد 50قطعه جوجه گوشتی یک روزه را با استفاده از طرح ک ً املا تصادفی به 5گروه 10تایی تغذیه با نسبتهای
مختلف آویشن شیرازی بصورت پودر اضافه شده به جیره (افزودن آویشن شیرازی با نسبتهای %1/5 ،%1 ،%0/5و %2به جیره اصلی) و شاهد (جیره
تجاری رایج) تقسیم و به مدت 40روز تحت رژیم آزمایشی قرار داده سپس جوجهها وزن کشی و کشتار شدند و از سه بخش دئودنوم، ژئوژنوم و ایلئوم با
فاصله 2سانتی متر نمونه برداری انجام شد و نمونهها با بافر فرمالین %10فیکس شده و پس از انجام مراحل معمول بافت شناسی برشهای 6میکرونی به
روش H&Eرنگ آمیزی شده و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه طول کرکها، عرض کرک ها، عمق کریپت، ضخامت مخاط
و زیر مخاط با گراتیکول خطی اندازه گیری و دادهها با تستهای آماری به روش ANOVAبررسی شدند. در مطالعه حاضر مصرف گیاه آویشن شیرازی
در دوزهای مصرفی تغییرات قابل توجهی در طول و عرض کرکها و نسبت طول کرک به عمق کریپت در مخاط روده باریک جوجههای تغذیه شده با این
گیاه ایجاد نکرد که بیانگر عدم تغییر در سطح جذب روده ای بوده و میتواند تا حدی نشانگر دلیل عدم تفاوت معنی دار در وزن جوجههای تغذیه شده با
این گیاه نسبت به گروه کنترل باشد. در کل چنین به نظر میرسد که آویشن شیرازی در مقادیر مصرف شده در این پژوهش دست کم از طریق اثر گذاری بر
هیستولوژی روده نمی تواند روی قابلیت جذب آن موثر باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary inclusion of Zataria multiflora on histological parameters of small intestine in broiler chickens

نویسنده [English]

  • Somayeh Hamedi
Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University-Karaj Branch, Karaj-Iran
چکیده [English]

The composition of diet can influence morphological features of intestines which may lead to changes in digestion
and absorption of nutrients.The present study evaluates the histomorphometric changes of small intestine due to
Zataria Multiflora in broiler chickens. To this end, Fifty, one-day old chickens were randomly divided into fve
equal groups and fed with diets contained 0.5, 1, 1.5, and 2% of Z. multiflora (experimental groups) or basal diet
(Control Group) for 40 days. At the end of the treated period, all animals were weighted and sacrifced. Small
intestine was removed from the bodies immediately after death; transverse sections were successively cut with
2cm intervals and fxed in 10% buffered formalin. The sections were stained with H&E, and then studied under
light microscope. Height and width of villi, depth of crypts, and width of sub-mucosal and muscular layer were
measured by linear Graticule, then data were analyzed by using the ANOVA statistical test. The result showed
that, villus height, crypt dept, and villus height/crypt dept ratio as well as submucosal and muscular layer width
did not signifcantly changed in the experimental groups as compared to control; this indicated either the lack of
any change in intestinal absorption or the weights of the experimental chickens as compared to the control. In
conclution, the consumed ration of Z. Multiflora that used, could not effect on absorption ability via intestinal
histological changes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histomorphometry
  • Small intestine
  • Zataria Multiflora
  • Broiler