بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار گل راعی ( )Hypericumperforatumبر روند التیام زخم جلدی تمام ضخامت تجربی درموش

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، دانشکده دامپزشکی، ارومیه، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، ارومیه، ایران

چکیده

التیام زخم به عنوان یکی ازاصلیترین مباحث جراحی،همواره ذهن محققان را به خود معطوف داشته است . یکی از روشهای مختلفی که در راستای اثرگذاری
بر سرعت التیام وکیفیت بافت التیامی نهایی میتوان از آن بهره برد، استفاده از مواد بیولوژیک، چه با منشاء گیاهی و چه با منشاء حیوانی، میباشد. تحقیقات
اخیر در مورد استفاده از عصاره گیاه هیپریکوم پرفوراتوم (گیاه گل راعی،) حاکی از وجود آثار شفا بخش آن در روند التیام زخم و درمان بیماریهای پوست
میباشد . در این مطالعه که برروی 36موش صحرایی (رت) نژاد ویستار با میانگین وزنی 200±10گرم و از جنس نر انجام گرفت، ابتدا اقدام به ایجاد
دو زخمهای دایره وار استانداردی به قطر 7میلیمتر روی پوست پهلوهای راست وچپ حیوان مورد مطالعه شد و سپس هر 12موش به طور تصادفی در
یک گروه مطالعاتی قرار داده شدند ؛ بدین ترتیب که یک گروه به عنوان شاهد و دو گروه دیگر به عنوان گروههای درمانی تلقی گشتند ؛ وجهت بررسی اثر
عصاره گیاه گل راعی بر روند التیام زخم در گروههای درمان از پماد حاوی %1و %2عصاره مزبور و در گروه شاهد از پماد فاقد عصاره (دارونما) استفاده
گردید و این شیوه درمانی تا پایان هفته سوم پس از ایجاد زخم ادامه یافت . درطول اجرای طرح، در پایان روزهای سوم، هفتم، چهاردهم و بیست ویکم از
زخمهای گروههای مختلف، به منظور بررسیهای هیستو پاتولوژیک میزان خونریزی، نفوذ سلولهای نوتروفیل و لنفوسیت، نو عروق زایی و تشکیل بافت
پوششی،توسطپانچمخصوصبیوپسی،جهت بررسی نمونهای اخذگردید. لازم به ذکر است جهت جلوگیری از ایجاد اختلال در نتایج حاصل، هرحیوان که مورد
نمونه برداری قرار میگرفت از دور مطالعه خارج میگشت. نتایج بدست آمده از ارزیابی کیفی التیام در گروههای کنترل و آزمایش، نشان دهنده اختلاف بسیار
چشمگیر بین دو گروه بوده به نحوی که نشان دهنده اثرات مثبت عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار گیاه گل راعی بر روند التیام زخمها میباشد در مجموع
از لحاظ تاثیر گذاری، پماد 2درصد عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار گل راعی نسبت به گروه پماد 1درصد عملکرد بهتری را نشان میداد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological effects of flowering shoot hydroethanol extracts of Hypericumperforatum on experimental full-thickness skin wound healing in rats

نویسندگان [English]

  • , M AsghariehAhary 1
  • M.R Farahpour, 2
1 Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Branch, Islamic Azad University, urmia, Iran
2 Department of clinical science, Faculty of veterinary medicine, Urmia Branch, Islamic Azad university, Urmia branch, Urmia, Iran
چکیده [English]

Wound healing has always been of great concern for the surgeon and therefore using different effective biological
substances of either plant or animal origin for a faster and more effcient wound healing (repair) has been considered.
The aim of this study was to investigate the accelerating effects of Hypericumperforatumhydroethanolextract
on open wound healing in rats. Study design: thirty-six adult male Wistar-albino rats (weight 200±10 g) were
randomly allocated to three groups (one control and two treatment groups). Two seven-mm, circular, fullthicknesses, skin wounds were created on the back of each rat (2 on the left and 2 on the right side). In the control
group, wounds were treated by an ointment with no extract. The treatment groups were treated by standardized
ointment containing 1% and 2% Hypericumperforatum extract. For histopathological studies, the 3 groups were
subdivided into 4 subgroups with 4 rats in each. Samples were taken from the groups 1 to 4 on days 3, 7, 14, and
21, respectively. After taking the sample, the rats were euthanized. The sequential wound biopsies were evaluated
histopathologically for their heamorrage,neutrophils and lymphocyte, new vascularization and re epithelialization.
According to the results of this study, the ointment with 2% extract was much better and slightly better than the
control and 1% extract ointments, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypericumperforatum, Hydroethanolextract, ointment, Full-Thickness Skin Incision, Wound
  • Healing, Rat