اثرات جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر برخی صفات تولیدی گاوهای تازه زای نژاد هلشتاین

نویسنده

دانشگاه پیام نور، گروه کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات سطوح مختلف جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا و تاثیر آن بر مصرف ماده خشک، تولید و ترکیب شیر،گلوکز و
نیتروژن غیرآمینی خون گاوهای شیری بود.در این مطالعه از بیست وچهار راس گاوشیری هلشتاین در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد.در تیمارهای
آزمایشی ازکنجاله کلزای حاوی سطوح مختلف 10 ،5 ،0و 15درصد جایگزین با کنجاله سویا استفاده گردید سپس نمونههای شیر و خون از دامها اخذ شد
و نمونهها با رویه GLMو SASآنالیز شد.نتایج نشان داد که تولید شیر،درصد پروتئین، درصد چربی و درصد لاکتوز،سطوح گلوکز و نیتروژن غیر آمینی
خون در بین هیچکدام از تیمارها تفاوت معنی داری نداشت( )P < 0/50ولی زمان بر روی همه مولفههای مورد بررسی اثرگذار بود( .)P > 0/50به طور کلی
نتایج این آزمایش نشان داد که میتوان درجیره گاوهای شیرده کنجاله کلزا را بدون اثرات مضر بر روی فراسنجههای تولیدی و متابولیتهای خونی، در هر
سطحی،جایگزین کنجاله سویا نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Rapeseed meal replacement by Soybean meal on productive traits of fresh Holstein cows

نویسنده [English]

  • N. Ghobadi,
Department of Agriculture (Animal Science),Payam Noor University,Tehran,Iran
چکیده [English]

The aim of in this study was effect of different level replacement soybean meal and canola meal and its effect
in Dry matter, production and milk composition Glocose and BUN of dairy cow. here of 24 Holstein cows were
selected randomly.Treatments were diets containing different levels of 0,5,10 and 15 percent rapeseed meal
was replaced with soybean meal. Then The blood and milk samples from cows were then and Analyzed by Sas
and Glm.The results showed no signifcant differences between any of the treatments (P≥0.50) in case of milk
protein percentage, fat percentage, the percentage of lactose, glucose levels and blood BUN. Effect of time on all
components of the study was signifcant (P≤ 0.50).The test results showed that the soybean meal with canola meal
without detrimental effects on production parameters and blood metabolites in dairy cows fed soybean meal was
replaced every level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rapeseed meal
  • soybean meal
  • Holstein cows
  • milk composition