اثر استفاده از سطوح مختلف سیب درختی ضایعاتی بر ملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خون مرغهای تخمگذار تجاری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مراغه

چکیده

این آزمایش با تعداد  144قطعه مرغ تخمگذار سویةهای لاین ( )W36از سن  65تا  ً 76هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با  4تیمار و  3تکرار (هر تکرار
دارای  12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از:  )1تیمار شاهد بدون استفاده از سیب ضایعاتی،  )2جیرۀ حاوی  2/5درصد سیب
ضایعاتی،  )3جیرۀ حاوی  5درصد سیب ضایعاتی و  )4جیرۀ حاوی  7/5درصد سیب ضایعاتی. استفاده از سیب ضایعاتی در جیرههای غذایی مرغهای تخمگذار
اثرات معنیدار بر عملکرد و فراسنجههای خون مرغها داشت ( .)P>0/05بیشترین مقادیر وزن تخممرغ، وزن توده تخممرغ، بالاترین درصد تولید تخممرغ،
بهترین ضریب تبدیل خوراک و کمترین هزینة خوراک به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی با استفاده از  5درصد سیب ضایعاتی مشاهده گردید. استفاده از
 7/5درصد سیب ضایعاتی باعث کاهش معنیدار مقدار خوراک مصرفی مرغها شد. ضایعات سیب در مقدار بیشتر از  2/5درصد به صورت معنیداری باعث
کاهش درصد پوسته، ضخامت پوسته، درصد زرده و واحد هاو شد. پایینترین سطح کلسترول خون با استفاده از  2/5درصد ضایعات سیب و بالاترین درصد
لنفوسیت با جیرۀ حاوی  5درصد ضایعات سیب به دست آمد. به طوری کلی مرغها بهترین عملکرد و بالاترین سطح لنفوسیت را با استفاده از  5درصد ضایعات
سیب داشتند. هر چند استفادۀ بیشتر از  2/5درصد ضایعات سیب، اثرات منفی بر صفات کیفی تخممرغها داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of apple wastes on performance, egg quality and blood parameters of commercial laying hens

نویسنده [English]

  • , A. Nobakht
Islamic Azad University- Maragheh Branch
چکیده [English]

In this experiment 144 Hy- line (W36) laying hens were used from 65-76 weeks of age in 4 treatments, 3 replicates
and 12 hens in each replicate in a completely randomized design. Experimental groups included: 1) control group,
2) 2.5% of apple wastes, 3) 5% of apple wastes, 4) 7.5% of apple wastes. The results showed that using apple waste
has signifcant effects on performance, egg quality and blood parameters of commercial laying hens (p<0.05). The
highest amounts of egg weight and egg mass, the highest egg production percentage, the best feed conversion,
and the lowest price of feed intake for production per kilogram of egg were resulted by using 5% of apple waste.
Using 7.5% of apple waste signifcantly decreased the amount of feed intake. Using more than 2.5% of apple waste
in laying hens diets had adverse effects on egg traits. In this case the percentages of eggshell, egg yolk, Haugh
unit and eggshell thickness decreased. The lowest level of blood cholesterol was resulted by using 2.5% of apple
wastes, whereas the highest level of lymphocyte was obtained by using 5% of apple wastes. The overall results
showed that using 5% of apple wastes improve the performance of laying hens, however using more than 2.5% of
apple waste has adverse effects on egg traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple wastes
  • blood parameters
  • Egg traits
  • commercial laying hens
  • Performance