اثر میدانهای الکترومغناطیسی بر درد احشائی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، کرج، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران

چکیده

با وجود اینکه عوامل متعددی در فرآیند ادراک درد شرکت دارند، مطالعه شایستهای بر روی این عوامل صورت نگرفته است. یکی از این عوامل میدانهای
الکترومغناطیسی است که واجد تاثیر غیر قابل انکاری بر حس درد میباشد.
تحقیق حاضر بر روی 2گروه موش ازمایشگاهی، با هدف بررسی تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی بر حس درد احشایی انجام شد.
موشها در ابتدا به دو گروه تقسیم و گروه در معرض میدان به مدت یک هفته و هر روز، روزی یک ساعت در معرض میدان الکترو مغناطیس قرار گرفتند و
در ادامه میزان درد احشائی موشها با تزیق داخل صفاقی اسید استیک اندازه گیری شد.
نتایج این پژوهش نشان داد قرار گرفتن موشها در معرض میدان الکترومغناطیسی باعث کاهش معنی دار وقابل ملاحظه حس درد احشائی در موشها میگردد.
با وجود موثر بودن میدانهای الکترومغناطیسی بر حس درد شناخت مکانیسمهای ایجاد کننده این اثر نیاز به بررسیهای بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Electromagnetic Fields on Visceral Pain

نویسندگان [English]

  • R. Hajikhani 1
  • M.R Rahimnejad 1
  • A. Zarghami 2
1 Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
2 Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
چکیده [English]

Although numerous factors participate in pain sensation, effcient studies have never been done on these factors
yet. Among these factors modifying effect of Electro Magnetic Field (EMF) on both intensity and duration of pain
sensation is undeniable.
This study has been done on two groups of mice In order to investigate the effect of electromagnetic felds on visceral
pain. The frst group were exposed to EMF (one hour in a day for 7 days), where as the second group weren’t. Both
groups were treated with the acetic acid Intra-Peritoneally for measurement of visceral pain separately.
The results revealed that Exposure of mice to electromagnetic feld led to in signifcant and considerable reduction
of visceral pain sensation. Understanding the mechanisms creating analgesic effects of electromagnetic felds
requires further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetic feld
  • pain
  • Mice