گزارش درمانگاهی کراتومایکوز و درمان آن در یک راس اسب

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، گروه آموزشی علوم درماتگاهی، تهران، ایران

2 دامپزشک بخش خصوصی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده دامپزشکی، تهران، ایران

چکیده

عارضه کراتومایکوزیس که عمدتا در مناطق آب و هوائی گرم و معتدل بروز مینماید به شکل جدی سلامت چشم اسبان را به مخاطره انداخته است و چالش
مهمی در پیش روی متخصصین چشم دامپزشکی و کلینیسینهای فعال در زمینه طب اسب میباشد. قارچها که جزو میکرو فلور طبیعی قرنیه و ملتحمه اسب
میباشند بر اثر از بین رفتن پایداری و یکنواختی فیلم اشکی قرنیه و آسیب سلولهای اپیتلیال آن، فرصت رشد و نمو پیدا مییابد. اهمیت گزارش درمانگاهی
مورد نظر تشخیص صحیح، به موقع و مدیریت بالینی کراتومایکوز در اسب و جلوگیری از تخلیه کامل چشم میباشد. اسب مورد نظر پس از آسیب جزیی
قرنیه به دلیل درمانهای دارویی نامناسب با عفونت قارچی منتشر ارجاع گردید. پس از کارگذاری شستشوی تحت پلکی، به مدت دو هفته با پویدین- آیودین
رقیق روزی دو مرتبه چشم شستشو داده شد و ضد قارچ عمومی کتوکونازول، ضدالتهاب غیراستروئیدی فلونیکسین مگلومین و درمان موضعی آتروپین به
شکل قطره چشمی توصیه گردید. سپس داروی ناتامایسین در 24ساعت اول، بفواصل 1ساعت و تا سه روز هر 4ساعت و سپس تا پایان هفته سوم هر 6
ساعت 2قطره بروی چشم چکانده شد. وقوع کراتومایکوزیس متعاقب عارضه قرنیه در اسب معمول اما برای بینایی و زیبائی آن پر مخاطره میباشد. تشخیص
صحیح، مدیریت به هنگام داروئی و جراحی، پذیرش و همکاری مالکان اسب از جمله عوامل بسیار مهمی در جهت بازگشت اسب به تمرینات ورزشی هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The clinical report of a keratomycosis and its treatment in a horse

نویسندگان [English]

  • H.R Fattahian 1
  • R Moridpour 1
  • A. Hosseinzadeh 2
  • F Farahani Kh 3
  • F Saadinam 3
  • M Fatorehchi 3
1 Department of clinical sciences, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,Iran
2 Private Practitioner, Tehran,Iran
3 Faculty of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,Iran
چکیده [English]

Keratomycosis is diagnosed more frequently in warm and humid temperature and associated with signifcant
ocular morbity and is considered as an important challenge to ophthalmologist and equine veterinarian. Fungi
are normal inhabitant of equine environment and corneal-conjuctival microflora , and can be invasive by lack of
integrity and stability of precorneal tear flm and corneal epithelial cell injury. The aim of this report is diagnosis
and clinical manegment of keratomycosis in the horse and avoidance of ocular enuclation. The horse has been
referred after small corneal injury and because of inappropriate medical therapy, with diffuse fungial infection.
After subpalpebral lavage ,diluate povidine iodine used twice daily and ketoconazole (azole), flunixin meglumine
(nonsteroidal anti-inflammatory agent) and atropine as ophthalmic drop, applied. Natamycine (antifungial agent)
in frst 24 hour in each hour and for 3 days every 4 hours and 2 drops applied up to third week every 6 hours.
Keratomycosis in horses associates with corneal injury, is considered a common disease but a risk for eye vision
and discomfort. Diagnostic, appropriate management of medical, surgical treatment and cooperation of horse
owners are important factors for horse to return to exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keratomycosis
  • Cornea
  • horse