گزارش اصلاح جراحی یک مورد بیرون زدگی آلت تناسلی ) در لاک پشتpenile prolapse(

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، گرمسار، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، گروه آموزشی جراحی، تهران، ایران

چکیده

آلت تناسلی در لاک پشتهای نر به صورت ساختاری داخلی، دولوبی وبه رنگ بنفش تیره تا سیاه میباشد که تنها در تولید مثل ایفای نقش کرده و هیچ نقشی
در دفع ادرار ندارد.این عضو از نظر عوارض بالینی در مواردی نظیر پرولاپس، فلجی آلت تناسلی و پارافیموزیس دارای اهمیت است. پارافیموزیس عبارتست
از تورم و پرخونی غیر قابل بازگشت آلت تناسلی که در اثر عواملی نظیر استرس در لاک پشتهای خشکی زی بوجود میآید و این حالت بندرت درلاک
پشتهای دریایی یافت میشود.
یک لاک پشت با سابقه سقوط در چاه به کلینیک بخش خصوصی ارجاع شد. در معاینه بالینی تودهای دو لوبی و به رنگ بنفش تیره که از ناحیه مقعد حیوان
بیرون زده بود مشاهده گردید. جهت بررسی بیشتر از حیوان در حالت گماریهای جانبی و پشتی- شکمی رادیوگراف تهیه و تنها تودهای با اپاسیته بافت نرم
در ناحیه خلف حیوان و زیر دم تشخیص داده شد. پس از تشخیص توده مذکوربه دلیل احتقان بیش از حد، ادم شدید و همچنین نکروز بافتهای سطحی،
تصمیم نهایی بر قطع عضو قرار گرفت. در عارضه پرولاپس پنیس در لاک پشت، اگر بافت پنیس همچنان زنده و سالم باشد ابتدا آن را تمیز کرده و سپس
تحت بیهوشی آن را به داخل کلواک برمی گردانیم. ادم شدید در ناحیه میتواند به وسیله کمپرس سرد ویا با استفاده از مایعات هایپرتونیک که به صورت
موضعی به کار گرفته میشوند کنترل شود. اگر پنیس نکروتیک شده باشد ویا به صورت تودهای کاملا حجیم دچار احتقان شده باشد یا آسیب دیده باشد قطع
عضو به عنوان راه حل نهایی پیشنهاد میشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The clinical report of prolapsed penis amputation in a land turtle

نویسندگان [English]

  • H Mohyeddin, 1
  • , H.R Fattahian 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 Department of Surgery, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Male genital organ in turtles is an internal deep purple to black fleshy structure with two lobes that use in copulation
and it hasn’t any role in urination. Prolapse, penile paralysis and paraphimosis are conditions affect turtle’s penis.
Paraphymosis is swelling and congestion of penis caused by some factors such as stress in land turtles. It is rare
in water turtles. A land turtle was referred to private small animal clinic with a history of falling in a deep wail.
When he brought out of the wail, the owner noticed a swelling under his tail. There was a prolapsed deep purple
mass with two lobes in anal region in clinical examinations. Dorso-ventral and lateral radiographs were taken.
Radiographs showed just a soft tissue mass at the anal regions. Tentative diagnosis of the penile prolapsed were
made. The mass was removed by surgical methods and pathology diagnosed it was penis and confrmed prolapsed
with necrotic tissue of penis. Post surgical complications were anorexia, absence of defecation for fve days despite
of treatment with antibiotics therapy for 3 weeks. Appetite and defecation back to normal after removing the
legated sutures. Prolapsed of the penis can be treated by lubricating the penis and pushing it back to cloacae but in
this case surgical approach was chosen because of ischemia and necrosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prolpapse
  • Penis
  • Surgical reconstruction
  • Turtle