تعیین ضخامت عدسی چشم ماهی قزل آلا به روش اولتراسونوگرافی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، تبریز، ایران

چکیده

مطالعه حاضر یکی از مهمترین اجزاء چشم یعنی عدسی چشم ماهی را مورد بررسی قرار داده و با اندازه گیری آن به جزئیات عضو مورد نظر که در مسایل
تغذیهای و حفاظتی نقش بسزایی دارد اشاره مینماید. یکی از روشهای کاربردی تصویر برداری تشخیصی چشم استفاده از اولتراسوند است که در این
روش با استفاده از یک باریکه امواج صوتی مخصوصی که مستقیماً به چشم فرستاده میشود و برگشت اکوهای صوتی مختلفی که در اثر برخورد این امواج به
دانسیتههای متعدد عضوی با اکوژنیسیتههای متفاوت چشم بوجود میآید تصویر سازی صورت میگیرد. الگوهای متعددی در اولتراسونوگرافی مطرح است که
یکی از مهمترین آنها الگوی نمایشی دو بعدی ( )B-modeمیباشد. در این مطالعه با استفاده از الگوی نمایشی فوق، طول محور جلویی - عقبی عدسی چشم
ده ماهی قزل آلا بررسی و اندازه گیری شد. میانگین وانحراف معیار ضخامت عدسی چشم ماهیها برابر  0/319 ±0/040سانتی متر، میانگین و انحراف معیار
ضخامت عدسی چشم راست ماهیها برابر 0/317 ± 0/041سانتی متر و عدسی چشم چپ ماهیها برابر 0/321±0/040سانتی متر محاسبه گردید. همچنین
در مقایسه بین میانگین ضخامت عدسی چشم راست ماهی با میانگین ضخامت عدسی چشم چپ ماهی اختلاف معنیداری مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of eye lens thickness in Rainbow trouts by Ultrasonography

نویسنده [English]

  • Gh. Assadnassab,
Department of Clinical Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

One of the techniques that can be used in Ophthalmic Diagnostic Imaging is ultrasonography. In this technique
selected sound waves are send to eye structures and an image can be formed by echo of these waves which
interaction with different tissues densities and echogenicies. Several displays for ultrasonography are present.
One of these displays is Brightness modulation. In this study, ten lens of eye’s Rainbow trouts (Oncorhyncus
mykiss) fshes were measured in anterior-posterior axial by ultrasonography. Total mean of lens was 0.319 ± 0.040
cm. Also mean of right eye lens measurement was 0.317 ± 0.041 cm and mean of left eye lens measurement was
0.321 ± 0.040 cm.In this study mean of right eye lens measurement was not different with mean of left eye lens
measurement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eye
  • fish
  • Lens
  • Rainbow trouts
  • Ultrasonography