تاثیر ملاتونین بر پارامترهای تولیدمثلی میشهای نژاد شال در خارج از فصل تولیدمثل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی، واحدساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران

2 دانشگاه آزاداسلامی، واحدساوه، گروه دامپزشکی، ساوه، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر ملاتونین برپارامترهای تولیدمثلی میشهای نژادشال در خارج از فصل تولیدمثل، تعداد 60راس میش با شکم زایش1-3در4گروه در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مطالعه قرارگرفتند که هرگروه شامل15راس میش بود. گروه کنترل هیچگونه هورمونی دریافت نکرد. درگروه ملاتونین،
Regulinحاوی 18میلی گرم ملاتونین به مدت 35روز در قاعده گوش میشها کاشتهشد. درگروه سیدر 8روز پس از سیدرگذاری، درهنگام خروج سیدر
500Iuتزریق PMSGانجام شد. گروه ملاتونین همراه سیدر 35روزپس از کاشت Regulinبه مدت 8روز سیدر گذاری شدو پس از خروج PMSG 500 iu
تزریق شد. به هر 4گروه پس از مرحله هم زمانی فحلی 4راس قوچ بارور به مدت5روز اضافه گردید. همچنین 15روز بعد دوباره قوچها اضافه شدند تا در
صورتی که در نوبت اول میشی آبستن نشده باشد احتمال آبستنی آن بالا رود. پس از رکورردگیری، دادهها توسط نرم افزار ،SASآنالیز شدند. مقایسه میانگین
گروههای آزمایش بااستفاده ازآزمون چند دامنهای دانکن در سطح %5انجام گرفت. تعدادبرههای تولدیافته در گروه ملاتونین بالاتربود و تفاوت معنیدار با
سایرگروهها داشت( .)P>0/05هیچ گونه تفاوت معنیداری در میانگین وزن بره های 4گروه وجود نداشت( .)P<0/05تعداد سرویس(جفتگیری)به ازای
هرآبستنی و درصد آبستنی در گروه ملاتونین عملکرد بهتری نسبت به سایرگروهها دارد و تفاوت معنیداری از نظر آماری مشاهده شد( .)P>0/05در بررسی
پارامترهای نرخ برهزایی و درصد آبستنی نیزبین گروهها تفاوت معنیدار مشاهده شد.
استفاده از هورمون ملاتونین بر پارامترهای تولیدمثلی میشها در شرایط خارج فصل تولیدمثلی موثر میباشد. لذا باتوجه به کاربرد آسانتر ملاتونین کاشتنی
نسبت به سایر روشهای همزمانسازی فحلی و عدم آلودگی و عفونت واژن و کاهش هزینههای مدیریتی بهتراست جهت بهبود عملکرد تولید مثلی میشها
از ملاتونین کاشتنی استفاده نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Melatonin on reproduction parameters in Shall ewes out of breading season

نویسندگان [English]

  • A. Dodangeh 1
  • J. Yadi 2
  • A. Ghazikhanishad 1
1 Departeman of Animal science, saveh branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Departeman of veterinaryMedicine, saveh branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

To investigate the effect of melatonin on reproductive parameters in the Shall ewes, out of breeding season,
60 multiparous ewes (maximum 3 parity), were studied in a randomized complete block design. The animals
divided into 4 groups of 15 ewes. The control group did not receive any hormone. In the melatonin group, Regulin
containing 18 mg of melatonin were implanted at the base of the ear, for 35 days. In CIDR group, 500 IU PMSG
was injected, 8 days after removal. In the CIDR plus melatonin group, 35 days after implanting the Regulin,
insertion of CIDR was done for 8 days and 500 IU PMSG injected at the removal time. After performing estrus
synchronization in all 4 groups, 4 fertile rams introduced to ewes for 5 days. To increase the pregnancy rate, After
15 days of separation between ewes and rams, introducing the rams to ewes was repeated. Reproduction parameters
recorded and analyzed by Duncan test (SAS software) at the level of 95% confdence interval. There were no
signifcant differences between mean weight of lambs in all 4 groups (p>0.05). Results showed that the number of
lambs born in the melatonin group were signifcantly higher than the other groups (p<0.05). In melatonin group,
the performance of service per conception and conception rate were better than the other groups and signifcant
statistical differences were observed (p<0.05). The parameters of fecundity and conception rates were signifcantly
different between the groups. Our fndings showed that administration of melatonin in ewes, out of the breeding
season, is effective on improvement of the reproductive parameters. As the administration of melatonin implants
is easier than other estrus synchronization methods, produces no vaginal contamination and decreases the cost of
management, we recommend melatonin implantation to improve the reproductive parameters in ewes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • melatonin
  • Ewe
  • Reproduction
  • estrus synchronization