اثر سطوح مختلف گیاه خارشتر.()Alhaji maurorum L بر عملکرد، کیفیت تخممرغ، فراسنجههای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی خون مرغهای تخمگذار تجاری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه

چکیده

تحقیق حاضر به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر .( )Alhaji maurorum Lبر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خون
مرغهای تخمگذار تجاری انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 144قطعه مرغ تخمگذار سویةهای لاین ( )W36از سن 65تا ً 76هفتگی در قالب طرح کاملا
تصادفی با 4تیمار و 3تکرار (هر تکرار دارای 12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از: )1تیمار شاهد (بدون استفاده از خارشتر،) )2
جیرۀ حاوی %1/5خارشتر، )3جیرۀ حاوی %3خارشتر، و )4جیرۀ حاوی %4/5خارشتر. استفاده از گیاه خارشتر در جیرههای غذایی مرغهای تخمگذار
دارای اثرات معنیدار بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و سطح سلولهای خون مرغها میباشد ( .)p>0/05بیشترین مقادیر مربوط به درصد تولید، تولید
تودهای تخممرغ، خوراک مصرفی، بهترین ضریب تبدیل غذایی و حداقل هزینة خوراک به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی با استفاده از 3درصد خارشتر در
جیرۀ مرغها مشاهده گردید. استفاده از 3درصد خارشتر باعث بهبود وزن مخصوص تخممرغ، شاخص رنگ زرده و وزن هر میلیگرم از سطح پوسته نسبت
به جیرۀ شاهد شد. کمترین درصد هتروفیل، بالاترین درصد لنفوسیت و کمترین نسبت هتروفیل به لنفوسیت با استفاده از 3درصد خارشتر در جیرهها مشاهده
شد. استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر اثرات معنیداری بر فراسنجههای بیوشیمیایی خون مرغها نداشت ( .)p<0/05نتیجهگیری نهایی اینکه استفاده از
3درصد گیاه خارشتر در جیرههای غذایی مرغهای تخمگذار تجاری بدون اینکه اثرات سوئی بر فراسنجههای خون داشته باشد، باعث بهبود عملکرد، صفات
کیفی تخم مرغ و کاهش هزینة خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different levels of Alhaji maurorum L. on performance, egg traits and blood biochemical and hematological parameters of commercial laying hens

نویسنده [English]

  • A. Nobakht,
Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maraghe, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of Alhaji maurorum L. on egg production,
egg traits and blood parameters of commercial laying hens. In this experiment 144 Hy- line )W36( laying hens
were used from 65-76 weeks of age in 4 treatments, 3 replicates and 12 hens in each replicate in a completely
randomized design. Experimental groups included: 1( control group, 2( group with 1.5, 3 and 4.5 percentage of
Alhaji maurorum L. Different levels of Alhaji maurorum L. had signifcant effects on performance, egg traits
and blood metabolites of laying hens )p<0.05(. The highest amounts of egg mass, the highest egg production
percentage, the best feed conversion ratio, and the lowest price of feed intake for production per kilogram of egg
were resulted by using 3% of Alhaji maurorum L.. 3% of Alhaji maurorum L. signifcantly improved special egg
weight, egg yolk color and eggshell surface/eggshell weight. The lowest percentage of heterophile, the highest
percentage of lymphocyte and the lowest ratio of heterophile/lymphocyte were resulted by using 3% of Alhaji
maurorum L. Different levels of Alhaji maurorum L. did not have any signifcant effects on blood biochemical
parameters of laying hens )p>0.05(. The overall results indicated that in commercial laying hens using 3% of
Alhaji maurorum L. without having any adverse effects on blood parameters, improve the performance and egg
traits of laying hens and decreased the amount of feed price for production each kilogram of egg. Using Alhaji
maurorum L. in laying hens diets is an effective way in weeds control of agriculture crops

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alhaji maurorum L
  • blood parameters
  • commercial laying hens
  • Egg traits
  • Performance