ردیابی سروتیپ B/793ویروس برونشیت عفونی از گلههای گوشتی دارای علائم تنفسی در غرب مازندران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، دانشکده کشاورزی، گروه دامپزشکی، چالوس، ایران

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

چکیده

به منظور شناسائی سروتیپ B/793ویروس برونشیت عفونی در عفونتهای تنفسی گلههای گوشتی واقع در غرب مازندران در پاییز و زمستان 1389از
11گله جوجه گوشتی که دارای علائم تنفسی بودند نمونه گیری از نای، ریه ها، کلیهها و لوزههای سکومی به عمل آمد. پس از تزریق نمونهها به تخم مرغ
جنین دار، ابتدا از نظر خاصیت هماگلوتیناسیون ( )HAبرای ویروسهای NDو AIارزیابی شدند و نمونههای مثبت با آنتی سرم اختصاصی نیوکاسل و
آنفلوانزا مجاور شده و از نظر وجود ویروس نیوکاسل یا آنفلوانزا به روش HIمورد بررسی قرار گرفتند. برای شناسائی ویروس برونشیت عفونی یک میلی لیتر
مایع آلانتوئیک از تخم مرغهای تلقیح شده برداشت شد و RNAویروس با استفاده از کیت تخلیص RNAاز مایع آلاتنوئیک استخراج شد و با پرایمرهای
عمومی ویروس برونشیت عفونی به روش RT- PCRمورد شناسائی قرار گرفت و قطعهای از ژن S1با 464bpتکثیر شد. در ادامه محصول RT-PCR
جهت شناسائی سروتیپهای ویروس برونشیت عفونی به روش Nested PCRبا پرایمراختصاصی سروتیپ های massو B/793مورد استفاده قرار گرفت.
از مجموع نمونههای مثبت اخذ شده از مزارع طیور گوشتی، در واکنش RT-PCRبا پرایمر عمومی برونشیت عفونی 7مورد مثبت شدند و در واکنش
5 ،Nested PCRمورد از نظر سروتیپ B/793مثبت شدند. با توجه به اینکه در گلههای مبتلا واکسن B/793مصرف نشده است، نمونهها از نطر آلودگی
با ویروس B/793به طور قطعی مثبت قلمداد شدند. از نمونههای مثبت در آزمایش HIیک مورد آلودگی به ویروس نیوکاسل و یک مورد نیز آلودگی
به ویروس آنفلوانزا مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of 793/B serotype of infection bronchitis virus from broiler flocks with respiratory signs in west of Mazandran province

نویسندگان [English]

  • S.A. Hosseini Aliabad, 1
  • R Momayez, 2
  • M Mahmodzadeh, 2
  • A. Yosef Amin, 2
1 Islamic Azad University, Chalous Branch, Faculty of Agriculture, Department of Veterinary Medicine, Chalous, Iran
2 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

For detection of the 793/B serotype of infection bronchitis virus in respiratory infections, 11 samples were taken
from broiler flocks with respiratory signs in west of Mazandran province in autumn and winter of 2010. After
inoculation of samples into the embryonated SPF chicken eggs, samples were checked for heamagglutination
(HA) characteristic by HA test for Newcastle disease (ND) and Avian Influenza (AI) viruses, and then the
cases having HA property were tested by ND and AI specifc antiserum and evaluated for ND and AI virus
by heamagglutination inhibition (HI) test. For identifcation of infection bronchitis virus, 1 ml of allantoic fluid
was harvested from allantoic fluid and viral RNA was extracted with RNA purifcation kit and at the frst step
a fragment of S1 gene was amplifed by general primers of IB virus in RT-PCR reaction. In the second step the
RT- PCR product was amplifed for differentiation of Mass and 793/B by type specifc primers in Nested-PCR.
Results revealed that 7 of 11 samples were positive for IB virus in RT-PCR reaction and 5 samples were positive
for 793/B serotype in Nested-PCR. While the affected flocks didn’t take any vaccination against 793/B serotype,
samples were considered positive for 793/B serotype infection. Also, ND virus and AI virus were detected in two
IB positive samples.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Respiratory infection, broiler flock, infection bronchitis, 793/B serotype,
  • Nested RT-PCR, Mazandran