تعیین ارزش تشخیصی سرم آمیلوئید Aبه عنوان شناساگر نوین ارزیابی کیفیت شیر مخزن دامداری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، تهران، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، گروه بهداشت، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر، شمارش سلولهای سوماتیک به عنوان آزمون استاندارد طلایی ارزیابی کیفیت شیرمخزن دامداری به شمار میآید در حالی که هیچ گاه
آزمایشی به اندازه کافی دقیق و حساس نبوده است. این مساله لزوم معرفی شناساگرهای نوین را در این زمینه مطرح ساخته است. در این میان علی رغم آن که
پروتئینهای فاز حاد به عنوان بخشی از پاسخ فاز حاد به منظور تشخیص زود هنگام بیماریها از جمله ورم پستان تحت بالینی در گاوهای شیری مورد مطالعه
قرار گرفتهاند اما تاکنون به قابلیت احتمالی آنها در شناسایی تغییرات نامطلوب کیفی شیر توجه اندکی صورت گرفته است. هدف از این بررسی تعیین ارزش
تشخیصی ونقطه برش آمیلوئید Aشیر مخزن دامداری به منظور ارزیابی کیفیت آن به ویژه در ارتباط با ارزش کیفی پروتئینهای شیر است. سه نمونه شیر در
سه نوبت زمانی جداگانه از مخازن شیر 30گاوداری که به تصادف از میان گاوداریهای واقع در استان تهران انتخاب شدهاند اخذ شد سپس اندازهگیری آمیلوئید
Aشیر، شمارش سلولهای سوماتیک، اندازهگیری پروتئین تام،کازئین، چربی تام و لاکتوز آن هر یک به روش تجاری رایج صورت پذیرفت. حساسیت،
ویژگی و نقطه برش هرآنالیت با استفاده از آنالیز راک محاسبه شد. میانگین ومیانه غلظت امیلوئید Aشیر در نمونههای آلوده به شکل معنیداری بیش از
نمونههای سالم بود. بدین ترتیب با در نظر گرفتن تعداد 200000 Cells/mLبرای سلولهای سوماتیک، غلظت آمیلوئید Aشیر مخزن دامداری در نقطه
برش 55/64 ng/mLبالاترین حساسیت و درستی بالینی را از خود نشان داد و با در نظر گرفتن تعداد 400000 Cells/mLبرای سلولهای سوماتیک،
غلظت آمیلوئید Aشیر مخزن دامداری در نقطه برش 121/02 ng/mLبه بالاترین حساسیت و درستی بالینی دست یافت و اندازهگیری غلظت پروتئین تام،
چربی تام، لاکتوز وکازئین شیر به ترتیب در ردیفهای بعدی قرارگرفتند. همچنین میان اندازهگیری آمیلوئید Aبا پروتئین تام و کازئین شیر مخزن دامداری،
ارتباط معنیداری ملاحظه شد (.)P >0/05

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of diagnostic value of milk Amyloid A as a new biomarker of bulk milk quality

نویسندگان [English]

  • M.R. Taghdiri, 1
  • G Karim, 2
  • S Safi 1
  • A. Rahimi Froushani, 3
  • A.A Motalebi 4
1 Department of Pathobiology, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of food Hygiene and control, Faculty of veterinary Medicine, Tehran, Iran
3 Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Department of Hygiene, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Somatic cell count (SCC) has been considered as the golden standard method to evaluate raw bulk milk quality for
several decades. Nevertheless, SCC is neither sensitive nor specifc enough to evaluate raw bulk milk. Much effort
has been performed to substitute new markers in this regard. Acute phase proteins (APPs) as part of inflammatory
response received too much attention as new diagnostic markers in veterinary medicine as well as subclinical
mastitis in dairy cattle. Since subclinical mastitis cause unfavorable changes in milk composition, APPs would
be a potential biomarkers to predict milk quality. The objectives of this study were to determine the diagnostic
value of Milk Amyloid A(MAA) for evaluating raw bulk milk quality delivered to dairy industry and to establish
cut off points to detect early changes in bulk tank milk quality. The study performed on 30 random selected dairy
farms delivering their bulk milk to Pegah dairy industries at Tehran province. Three milk samples collected at
3 different times to measure MAA, SCC, total protein, casein, total fat and lactose level using commercially
available methods. Diagnostic sensitivity and specifcity and cutoff points for each test were determined using
receiver-operating characteristics (ROC) analysis. MAA was the most accurate test with a diagnostic sensitivity
of 96% and specifcity of 60% at cutoff point of 55.64ng/mL based on a SCC of 200 × 1000 cells/mL of bulk
milk. The study showed that determination of MAA can be used as a potential biomarker to discriminate early
unfavorable compositional change in bulk milk quality based on SCC higher than 200 × 1000 cells/mL of bulk
milk. A signifcant relationship found between MAA and bulk milk protein quality traits(P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Milk Amyloid A
  • biomarker
  • milk quality