بررسی هیستوپاتولوژی تزریق داخل صفاقی ایزوترتینوئین بر پوست، کبد و کلیه جنین موش N

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه زیست شناسی، قائمشهر، ایران

چکیده

اگرچه امروزه داروهای مؤثری در جهت کنترل و درمان بیماریها به بازار عرضه شده است، اما همچنان اثرات ناخواسته این داروها بر بدن انسان مطرح میباشد.
یکی از راه ً های بسیار مؤثر و مورد قبول در ارزیابی اثرات دارو بر بدن انسان، تجویز دارو به حیوانات آزمایشگاهی مخصوصا موش میباشد که به راحتی و در
بازه زمانی مناسب میتوان این اثرات را بررسی نمود. در این میان داروی ایزوترتینوئین علی رغم کاربرد بسیار وسیعی که در درمان آکنهی شدید ندولی مقاوم
به درمان، اختلال کراتینیزاسیون مقاوم به درمان، جلوگیری از سرطان پوست و همچنین سرطان سلولهای سنگفرشی سر و گردن دارد، اما اثرات ناخواستهایی
از دارو گزارش شده است، خصوصاً اینکه به علت اثرات تراتوژنیک در دوران بارداری منع مصرف دارد. اثرات این دارو وابسته به درمان طولانی مدت و
مصرف خوراکی آن میباشد، مثلأ در انسان طول درمان توصیه شده، برای آکنه 15تا 20هفته میباشد که این مدت طولانی، غالبأ سبب اثرات ناخواستهایی از
قبیل افزایش تری گلیسرید خون، مرطوب شدن پوست، اثرات سوء بر چشم، افزایش کلسیم خون و اختلالات ناخواسته دیگر میشود. در این تحقیق اثرات
هیستوپاتولوژی داروی ایزوترتینوئین پوست، کلیه و کبد جنین موشهایی که در طول دوره بارداری این دارو بصورت داخل صفاقی به آنها تزریق شده است،
مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تزریق داخل صفاقی ایزوترتینوئین در غلظت 1،3/5و 6میلی گرم در جنین موشهای گروه آزمایش منجر به
کاهش تعداد فولیکولهای مو، پرخونی، اتساع رگها و افزایش نفوذ پذیری رگها در کلیه و همچنین تجمع صفرا در کبد میشود، بطوریکه با افزایش دوز دارو
تغییرات مورد اشاره بارز تر خواهد بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological evaluation of the effects of Intrapretoneal Isotretinoin on skin, kidney and Liver of the NMRI mouse fetus

نویسندگان [English]

  • A Kalantari,
  • R Khanbabaee,
  • B. Eslami
Department of Biology, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Side effects of the drugs on the human body have always been under discussion. One of the most effective and
acceptable methods of determination of drugs side effects is testing the medicines on laboratory animals. Despite
the fact that Isotretinoin is widely being used in the treatment of severe refractory to treatment nodular acne,
Keratinization disorder refractory to common treatments, prevention of skin cancer and especially squamous cell
carcinoma of the head and neck, the adverse effects of the drug on the body have been reported. The drug is
strongly advised not to be used by particularly pregnant women for its teratogenic effects. The side effects
of this drug depends on the duration of the treatment. For example, in humans, the recommended duration of
treatment for acne is 15 to 20 weeks and prolonged treatment often causes some side effects such as increase in
serum triglycerides, abnormal moisture on the skin, adverse effects on the eye, elevated blood calcium and other
unwanted disturbances. In this study, the effects of Intrapretoneal Isotretinoin on the development of skin, kidney
and liver of mouse embryos have been examined, during pregnancy. The results showed many dose dependant
histopathological changes such as: decreasing in number of hair follicles in skin, congestion, blood vessel dilation,
increasing in permeability of blood vessels in kidneys and accumulation of the bile in the liver.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isotretinoin
  • Skin
  • liver
  • kidney
  • NMRI mouse