درمان پرولاپس عود کنندۀ رکتوم به روش کولوپکسی در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شفرد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکدۀ دامپزشکی، شهرکرد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکدۀ دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، شهرکرد، ایران

3 دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی مرکز اصفهان، ایران

چکیده

یک قلاده سگ نر 6ماهه، نژاد ژرمن شفرد با وزن 10کیلوگرم به یکی از درمانگاه های خصوصی دام‌های کوچک اصفهان ارجاع داده شد. پس از اخذ
تاریخچه و معاینات بالینی مشخص گردید، بیمار به مدت 14هفته دچار پرولاپس رکتوم عود کننده می‌باشد و علیرغم درمان‌های متعدد (دارویی و جراحی)
هیچکدام از آنها موثر واقع نشده بود. بنابراین روش درمانی جراحی و تثبیت کولون به دیوارۀ شکم صورت پذیرفت و با گذشت 8ماه از درمان هیچگونه
رخداد مجددی از بیماری گزارش نگردید. با توجه به نتایج حاصله می‌توان گفت که روش درمانی که در این گزارش استفاده شد، سبب درمان موثر گردیده
است، از اینرو می‌توان از کولوپکسی به عنوان یک روش درمانی مناسب و با موفقیت بالا در این موارد استفاده نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Treatment of recurrent rectal prolapse by colopexy method in a German Shepherd dog

نویسندگان [English]

  • H. Alidoosti, 1
  • S.M Razzaghi Manesh, 1
  • M Noorbakhsh, 2
  • M. Dadar 3
1 Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Institute of Scientifc and Applied Higher Education of Jahad-e-Keshavarzi, Center of Isfahan. Iran
چکیده [English]

A 6 month German shepherd dog, 10 kg body weight was referred to the private small animal clinic. History
taking and physical examination revealed that the patient was suffering from a recurrent rectal prolapse during
14 weeks and despite multiple treatments (medical and surgical), none of them were not effective. Therefore, a
surgical treatment to fx the colon to the abdominal wall was performed. Eight months post surgical, no recurrence
of the prolapse has been reported. According to the results, we can conclude that fxing the colon (Colopexy) to the
abdominal wall is an appropriate and effective treatment Method for the recurrent rectal prolapses.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colopexy
  • Dog
  • Rectal prolapse