گزارش یک مورد کورپولمونال در گوساله مبتلا به برونکوپنومونی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، مشهد، ایران

چکیده

بدنبال ارجاع یک راس گوساله ماده 6ماهه نژاد هلشتاین به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در بهار 1390با سابقه کماشتهایی، تاخیر
در رشد و مشاهده نشانههای بالینی همچون دپرسیون، تاکیکاردی، تاکیپنه، دیسپنه، آتونیشکمبه، ضعف و ازپاافتادگی، بلند و خشن شدن صداهای ریوی،
سوفلقلبی، اتساع ورید وداج و ادم در ناحیه شکمی فک پایین و پیشسینه نیاز به انجام ارزیابیهای بیشتر با استفاده از پاراکلینیک برای پی بردن به عامل
قطعی عوارض فوق احساس شد. یافتههای خونشناسی، دلالت بر عفونت حاد توام با پاسخ غیرجبرانی سیستم دفاعی بدن داشت. مشاهدات رادیولوژی شامل
افزایش رادیواپسیتی و رویت الگوی ریوی آلوئولی در قسمت شکمی و قدامی لوبهای ریه بود. در اولتراسونوگرافی به عمل آمده از قفسه سینه و شکم، در
فضای جنب و محوطه شکم مایعات آزاد اناکوییک،مشاهده شدند که به ترتیب نشانهی تراوشات جنبی و صفاقی میباشند. با توجه به یافتههای مذکور و
بررسی دقیق مقادیر پروفایل بیوشیمیایی به همراه اندازهگیری میزان تروپونینآی سرم و حذف عوامل مسبب احتمالی عوارض فوق، بویژه ادم و آسیت، بیماری
گوساله، برونکوپنومونی توام با وقوع پدیده کورپولمونال تشخیص داده شد. معالجه دام با استفاده از آنتیبیوتیک و داروهای مدر و حمایتی صورت پذیرفت.
حدود دو هفته پس از درمان، معایناتبالینی، آزمایشات خونشناسی، رادیولوژی و سونوگرافی تکرار شد که حکایت از بهبودی کامل تمام عوارض مشاهده
شده اولیه داشت. سه ماه بعد از اولین ارجاع، بیمارمجددا مورد معاینه قرار گرفت که تنها مشکل مشاهده شده، تاخیر در رشد گوساله بود که این موضوع
میتواند از پیامدهای برونکوپنومونی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of Cor Pulmonale in a calf due to bronchopneumonia

نویسندگان [English]

  • Sh. Alipour zamani,
  • A. Mirshahi,
  • A. Taghavi razavizadeh,
Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

A 6 Months old holstein female dairy calf was referred to the clinic of veterinary medicine, Ferdowsi university
of Mashhad in the spring of 2011. The owner’s chief complaint was anorexia and growth retardation. Clinical
examination revealed depression, tachycardia, tachypenia, atonic rumen, weakness, recumbency, increase breath
sounds with harshness, cardiac murmur (Left side of the chest, base of heart with mild to moderate intensity),
jugular vein distention, submandibular and brisket edema. Haemogram profles showed an acute infection with
degenerative immune system response. Radiological fndings were consisted of increased radiopacity and alveolar
pattern (air bronchogram) in cranioventral lung lobes. Thoracic and abdominal ultrasonography was performed.
Anechoic free fluids in pleural and abdominal cavity were observed which indicated pleural and peritoneal
effusion, respectively. According to these fndings and a survey on serum biochemical profle, with measuring the
concentration of serum troponin I and rule out other causes of edema and ascites, the cor Pulmonale associated with
bronchopneumonia was diagnosed. The sick animal was treated by parenteral antibiotic, diuretic and supportive
drugs. About 2 weeks after the treatment, clinical examination, radiological and ultrasonographical observations
and haemogram profles indicated complete recovery. Three months after the initial presentation, the calf was
visited again and the only problem was growth retardation that may be due to bronchopneumonia outcome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calf
  • Bronchopneumonia
  • Cor pulmonale