تعیین میزان فراوانی انگلهای خارجی ماهی قرمز ) در مراکز تکثیر وCarassius auratus, Linnaeus,1785( پرورش شهرستان ارومیه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، دانشکده دامپزشکی، ارومیه، ایران

2 سازمان دامپزشکی کشور، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده دامپزشکی، تهران، ایران

چکیده

ماهی قرمز یا ماهی حوض از ماهیان با ارزش زینتی و از خانواده کپور ماهیان است که در مقایسه با سایر ماهیان زینتی در دنیا به طور گسترده و با قیمت ارزان
و مخصوصا در ایام نوروز در ایران مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق با جمع آوری ماهیان از مراکز تکثیر و پرورش در شهرستان ارومیه و حمل آنها
با کیسههای مخصوص حمل ماهی، به آزمایشگاه انگل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه اقدام به جداسازی انگلهای خارجی از پوست، باله، چشم
و آبششها گردید. از میان 92قطعه ماهی قرمز مورد مطالعه % 56/52دارای آلودگی انگلی بودند. در این بررسی 7گونه انگل از 7جنس مختلف جداسازی
گردید. بیشترین درصد آلودگی مربوط به گونه ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس و پس از آن از انگل داکتیلوژایروس و تک یاخته گونه تریکودینا بود. از ترماتودهای
تک میزبانه ژایروداکتیلوس نیز جداسازی گردید. از ترماتودهای چند میزبانه نیز انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم از عدسی چشم ماهیان مورد جداسازی قرار
گرفت. همچنین انگل دیپلوزئون از دیگر مونوژنه آ یافت شده در این بررسی میباشد که برای اولین بار از ماهیان قرمز ایران گزارش میگردد. از انگلهای
سخت پوست ماهیان نیز گونه آرگولوس فولیاسه اوس مورد جداسازی قرار گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of abundance of external parasites of goldfsh (Carassius auratus Linnaeus, 1785) in fsh breeding and pisciculture centers in Urmia city

نویسندگان [English]

  • A. Khodadadi , 1
  • S. Rasuli , 1
  • K. Abdi , 2
  • R Azizi , 3
1 Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Branch, Islamic Azad University, urmia , Iran
2 Iranian Veterinary Organization, Tehran, Iran
3 Faculty of Veterinary Medicine, Science and research branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Gold fsh or Pondfsh (Carassius auratus), is among the valuable ornamental fsh from Cyprinidae family, which
compared to other ornamental fsh in the world, is sold extensively for low prices, especially in Nowrouz, in Iran.
In this study, through colleting fsh from Breeding and Pisciculture centers in Urmia city and transporting them
to the laboratory of parasitology of Urmia Islamic Azad University in special fsh transportation sacks, separation
of external parasites from skin, fns, eyes, and gills was done. Among 92 investigated goldfsh, 56.52% were
contaminated with parasites. In this study 7 different genus were separated. The highest contamination percentage
belonged to species Ichthyophthirius multifliis and followed by Dactylogyrus spp. and protozoa Trichodina spp.
Among single hosted trimatodes, Gyrodactylus spp. was also separate. Among multi hosted trimatodes, parasite
Diplostomum spathaceum was separated from the eye lens and parasite Diplozoon Nordman was seen in this study
too which is the frst time to be reported in goldfsh in Iran. Among Fish lice parasites, genus Argulus foliaseus
was separated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ectoparasite
  • Goldfsh
  • Urmia
  • Iran