بررسی تغییرات وزن بدن ناشی از نگهداری انفرادی موش های آزمایشگاهی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، کرج، ایران

2 دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران

چکیده

شرایط نگهداری حیوانات اهلی و آزمایشگاهی میتواند منجر به تغییرات گسترده در متابولیسم آنها شود. یکی از موثرترین عوامل مرتبط با شرایط نگهداری
حیوانات که میتواند بر متابولیسم آنها اثر گذار باشد نگهداری انفرادی است. در این پژوهش اثر نگهداری انفرادی بر وزن بدن 28موش ( 14ماده و 14نر)در
دو گروه نگهداری گروهی و انفرادی به مدت 4هفته مورد بررسی قرارگرفت.
نتایج این پژوهش نشان داد میزان افزایش وزن در گروه موشهای نر و ماده انفرادی به طور معنی داری نسبت به موشهای گروهی بیشتر بوده است. افزایش
وزن بدن در گروه موشهای نر انفرادی به مقدار معنی داری نسبت به گروه موشهای ماده انفرادی بیشتر بود که نشان دهنده اثرگذاری بیشتر زندگی انفرادی بر
موشهای نر میباشد.
بر اساس این نتایج توصیه میشود در کلیه فرایندهای نگهداری و پرورش حیوانات اهلی و آزمایشگاهی که مستلزم نگهداری انفرادی آنها میباشد به اثرات
گسترده این عامل مداخله گر توجه کافی مبذول گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of alteration in body weight by individual housing of Laboratory mice

نویسندگان [English]

  • M.R Rahimnejad 1
  • V Babapoor 2
  • S.D Mohammadi 3
1 Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj , Iran
2 Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj , Iran
چکیده [English]

Maintenance conditions of domestic and laboratory animals can lead to wide variations in their metabolism.
Individual housing is one of the most effective factor which can affect their metabolism. In this study, the effect
of individual maintenance on body weight of 28 mice in both solo and group maintenance group for 4 weeks were
studied.
The results of this investigation showed, the body weight in individual male & female mice was more than group
mice as meaningful. Body weight of individual male mice group, was more than individual female mice group as
meaningful that shows more effect of individual life on male mice.
Based on these results, it is recommended to have this issue addressed in all the processes of maintenance and
breeding of animals that require individual housing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metabolism
  • individual housing
  • Mice