تاثیر ریزپوشانی بر روی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و یفیدوباکتریوم بیفیدوم در شرایط شبیه سازی شده معده و روده

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، گروه تخصصی میکروبیولوژی، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، گروه دامپزشکی، ساوه، ایران

چکیده

ریزپوشانی به عنوان یکی از جدیدترین شیوهها، تاثیر قابل ملاحظهای بر زنده مانی پروبیوتیکها دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی زنده مانی باکتریهای
پروبیوتیک ریزپوشانی شده و آزاد، در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان است.
باکتریهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی ( )1608PTCCو بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ( )PTCC 1644به روش امولسیون با آلژینات کلسیم، نشاسته مقاوم ذرت
و اینولین ریزپوشانی شدند و در شرایط شبیه سازی شده مایع معده (با حضور پپسین، )pH=1.5و روده (با حضور پانکراتین و نمکهای صفراوی، )pH=8به
مدت 2ساعت در 37درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند. اندازه و شکل ظاهری کپسولهای تشکیل شده به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد
بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، ریزپوشانی پروبیوتیکها در سطح معنی دار منجر به افزایش بقای پروبیوتیکها در شرایط شبیه سازی شده معده و روده
انسان شد ( .)p <0/05نشاسته مقاوم ذرت، بقای پروبیوتیکها را در شرایط معده و روده انسان بهبود بخشید و هیچ تاثیری بر اندازه کپسولها نداشت. اندازه
کپسولهای تشکیل شده به روش امولسیون در حد میکرون بوده و از لحاظ شکل ظاهری همگی کروی بودند.
در مجموع این پژوهش نشان داد، ریزپوشانی، زنده مانی پروبیوتیکها را در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان در سطح معنی داری بهبود میبخشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of microencapsulation on Lactobacillus casei and Bifdobacterium bifdum survival under simulated gastro-intestinal condition

نویسندگان [English]

  • M.A Khosravi Zanjani 1
  • N. Mohammadi 2
  • K Behrooz Nasab 3
  • A.A Solati 4
1 Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Food Science and Technology, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Microbiology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of veterinary medicine, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Microencapsulation as one of the most modern methods has remarkable effects on probiotic survival. The objective
of this study is to evaluate the survival of free and microencapsulated probiotic bacteria in simulated human gastrointestinal condition.
Lactobacillus casei (PTCC 1608) and Bifdobacterium bifdum (PTCC1644) were encapsulated with calcium
alginate, resistant maize starch and inulin via emulsion technique and incubated in simulated gastric juice )pepsin
included, pH= 1/5) and simulated intestinal juice )pancreatin and bile salts included, pH= 8) for 2 hours at 37 oC.
The morphology and size of microcapsules were measured by SEM technique and optical microscopy. The results
showed that the survival of microencapsulated probiotic was increased signifcantly in simulated gastro-intestinal
condition (P<0.05). Resistant maize starch was played a signifcant role in the protection of probiotic bacteria
in simulated gastro-intestinal condition and did not affect the size of microcapsules. In the emulsion technique
capsules are formed in micron range size and the shape of microcapsules was generally spherical.
In general, this study indicated that microencapsulation enhanced the survival rate of probiotic bacteria signifcantly
in the simulated human gastro-intestinal condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microencapsulation, Lactobacillus casei, Bifdobacterium bifdum, Simulated gastro-intestinal
  • condition, Resistant maize starch