بررسی هیستوپاتولوژی بیماری لیپوئیدوزیس(کبد چرب) در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان استان آذربایجان غربی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان،ارومیه، ایران

2 مرکز تحقیقات آرتمیا، ارومیه، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، ارومیه، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم تخصصی، تهران، ایران

5 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده دامپزشکی، تهران، ایران

6 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، دانشکده دامپزشکی، ارومیه، ایران

چکیده

کبد یکی از مهمترین ارگانهای متابولیسم چربیها در بدن جانداران میباشد. در قزل آلای رنگین کمان توانایی ذخیره کردن چربی محدود بوده وچربی اضافی
موجود در جیره میتواند به داخل کبد نفوذ کرده، در داخل آن تجمع یافته و باعث ایجاد بیماری لیپوئیدوز گردد. در این بررسی که بر روی 120ماهی قزل
آلای رنگین کمان در طی فصول پاییز و زمستان انجام پذیرفت، ماهیها در 4گروه وزنی (زیر50 - 50تا150 -150تا 250و بالای 250گرم) از لحاظ وجود
بیماری لیپوئیدوزیس مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از انجام تستهای بیومتری و کالبد گشایی ماهیان، نمونههای کبد مشکوک جهت پایداری در ظروف
مخصوص فرمالین %10قرار داده شده و به آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال شدند. در آنجا از نمونهها مقاطع بافتی به ضخامت 5میکرون تهیه شده و با رنگ
هماتوکسیلین-ائوزین و پریودیک اسید شیف رنگ آمیزی شدند. در بررسی ریزبینی کبدها، تجمع چربی در داخل هپاتوسیتها، بصورت وجود واکوئلهای
شفاف دیده شد که بعد از رنگ آمیزی اختصاصی ،PASماهیت ذرات چربی به دلیل رنگ نگرفتن تائید گردید. همچنین طبق بررسی دادههای آماری بیشترین
میزان ابتلا به کبد چرب در گروه وزنی بالای 250گرم مشاهده گردید. در بررسی هیستوپاتولوژی مقاطع بافتی ضایعات پاتولوژیکی چون اتساع و پر خونی
سیاهرگهای مرکز لبولی، افزایش کانونهای ملانوماکروفاژ، لنفوسیتوز و خونریزیهای متوسط تا شدید، مشاهده گردید. باتوجه به شیوع بالای بیماری در گروه
وزنی بالای 250گرم و همچنین احتمال بروز تلفات ناشی از آن، میتوان ضررهای اقتصادی زیادی برای این بیماری متصور بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological study of Lipoidosis (fatty change) in rainbow trout farms of West Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • D Azadikhah, 1
  • A Nekuie Fard, 2
  • A Amniyat Talab, 3
  • A Khodadadi, 4
  • R Azizi, 5
  • N Behbudi 6
1 Department of pathobiology, Faculty of veterinary medicine, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Liver is the main organ in fat metabolism and its ability in storing and metabolism of extra fat available in
feedstuff is, in rainbow trout this ability is limited so the extra fat of feedstuff can be piled up in liver and lead
to Lipoidosis. In this study 120 rainbow trout from western Azerbaijan’s rainbow trout farms during fall and
winter were randomly selected and put into four different weight groups (below 50-50to150-150to250and above
250gr) for the analysis of Lipoidosis disease.after biometric experiments the fshes were autopsied and after
sampling and tissue stabilizing in formaldehyde the pathological sections of 135 samples of suspicious liver were
prepared in 5micrometer diameter and colored by two methods of PAS and H&E (for determining fat).In livers
affected by Lipoidosis the penetration of fat into hepatocyte was seen as clear vacuoles so that after PAS coloring
their fatty nature was confrmed because they were not colored. The results show that by an increase in weight.
(weight group above250gr) the rate of Lipoidosis increase too, the study histopathological sections in affected
livers other damages like focal Lymphocytosis low to acute bleeding, dilation of central veins and increase
of melanomacrophage focuses as well as Lipoidosis were seen. By noticing the high outbreak of this disease in
weight group above 250gr whish has also the probability of economic losses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lipoidosis
  • liver
  • Rainbow trout
  • West Azerbaijan