بررسی مقایسهای کاربرد رنگ آمیزیهای اختصاصی گوموری و پرل ( )Prussian Blueبرای تشخیص هیستوپاتولوژیک اختلالات ذخیرهای آهن در بزهای مبتلا به C

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، ارومیه، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، دانشکده پیراپزشکی، ارومیه، ایران

چکیده

عموماً بیماریهای ذخیرهای آهن از ضایعاتی بشمار میروند که در بافتهای مختلف میتوانند تأثیرات متفاوتی بر روی ساختار هیستولوژیک بافت بر جای بگذارند.
روشهای زیادی برای تشخیص ضایعات ناشی از اختلالات ذخیرهای مواد مختلف در بافتهای مختلف بدن وجود دارد که تمامی این روشها معمولاً اختصاصی
بوده و برای تشخیص ماده مورد نظر ضرورت دارد.
هدف از این مطالعه ارزیابی دو روش مختلف تشخیصی رنگدانههای آهن توسط رنگ آمیزیهای اختصاصی گوموری و پرل ( )Prussian Blueدر سطح بافتی
و بررسی ضعف و قدرت هر یک از این روشها با یکدیگرمیباشد. برای تهیه نمونههای مورد استفاده در این تحقیق تعداد 860بز کشتاری پس از ذبح و پوست
کنی و تخلیه امعاء و احشاء مورد بازرسی قرار گرفتند. در کل تعداد 5رأس از این بزها با علائم ماکروسکوپیک عارضه رسوب رنگدانه آهن در کلیه ها(کلیه
کلوازونه) مورد شناسائی قرار گرفتند که پس از تهیه مقاطعی به ابعاد 10X10میلیمتر جهت ثبوت در محلول فرمالین بافر فسفات %10قرار داده شدند. پس
از ثبوت نمونهها کلیه مراحل تهیه اسلایدهای پاتولوژیک تا مرحله رنگ آمیزی بر روی این نمونهها انجام گرفت. سپس مراحل رنگ آمیزی اختصاصی آهن
به دو روش گوموری و پرل بر روی این نمونهها صورت گرفت.
پس از بررسی هیستوپاتولوژیک اسلایدهای تهیه شده هر یک از انواع رنگ آمیزیها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتند که از لحاظ کیفی رنگ آمیزی
( )Perl's Prussian blueبرتر از رنگ آمیزی گوموری تشخیص داده شد.
دلایل این برتری عبارت بودند از رنگ پذیری مناسبتر در رنگدانههای آهن، رنگ پذیری بافتهای اطراف و وضوح و کنتراست بهتر. استفاده از نرم افزار آنالیز
تصاویر Scion Imageو سپس آنالیز اطلاعات بدست آمده با نرم افزار آماری SPSSنیز تمامی نتایج فوق را تأیید نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathologic comparison between specifc Gomori iron staining method and Perl’s Prussian blue staining method in caprine Iron accumulated tissues (Cloisonné kidney)

نویسندگان [English]

  • , M Nasiri 1
  • , M Sadrkhanlou 2
1 Department of pathobiology, Faculty of veterinary medicine, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Faculty of Paramedical Science, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Deposition of iron particles and pigments may have different effects on affected tissues. For differential diagnosis
of each substances deposited in cells and tissues, examiners have to use specifc methods for each material. This
diagnosis usually based on the specifc staining methods of affected tissue. Two different specifc Iron staining
methods Gomori and Perl’s Prussian blue were compared in this study. Among this survey 860 slaughtered Caprine
were investigated histopathlogically and macroscopic Iron pigments deposition grossly found in 8 of these animals.
This accumulation was in renal cortical area pertaining to cloisonné kidney disorder. After fxation in formalin buffer
10% solution, samples dyed with two specifc Iron staining methods: Perl’s Prussian blue andgomori. Comparison
results showed signifcant differences between quality and quantity of prepared histopathologic samples. For more
scientifc investigation, computerized analytic software Scion Image used for comparing prepared images of two
different staining methods. The received data used in analytic software SPSS for statistical analysis. The results
confrmed exactly more effciency of Perl’s staining method compared to Gomori iron staining method. These
superiorities were in more effective coloration of Iron pigments, peripheral cells and more contrast and resolution
of stained tissues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perl’s Prussian blue
  • Gomori
  • Cloisonné kidney
  • specifc staining method