گزارش مشاهده یک مورد دایورتیکولوم وزیکواوراکال در لاپاراتومی اکتشافی سگ

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، گروه آموزشی جراحی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، دانشکده دامپزشکی گروه علوم درمانگاهی،گرمسار، ایران

3 دامپزشک بخش خصوصی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، تهران، ایران

چکیده

یک قلاده سگ یک ساله از نژاد بولداگ با وزن 20کیلوگرم با هماچوری مقاوم به درمان به درمانگاه خصوصی دامهای کوچک
ارجاع داده شد. پس از اخذ تاریخچه مشخص گردید بیمار تحت دو عمل جراحی به منظور اصلاح فتق نافی طی دو ماهه
گذشته قرار گرفته بود. صاحب بیمار از هماچوری پس از دومین جراحی اصلاحی فتق شکایت داشت. معاینات درمانگاهی
عدم وجود تب، تومورهای مقاربتی و پرولاپس پیش آبراه را تایید نمود. در مطالعات رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی وجود سنگ
در مجاری بالایی و پایینی ادراری تایید نگردید اما مقداری رسوبات ادراری در مثانه از طریق اولتراسونوگرافی دیده شد. سپس
اقدام به جراحی اکتشافی محوطه شکم از طریق رهیافت خط وسط گردید و علیرغم تشخیص های پیشین، وجود دایورتیکولوم
وزیکواوراکال به طور تصادفی مشاهده گردید و سپس دیورتیکول برداشته شد. آنتی بیوتیک درمانی پس از عمل تجویز گردید
و هماچوری 24ساعت پس از عمل قطع گردید بررسی این بیمار نشان داد که احتمال رخداد چندین انومالی همزمان با هم
بسیار محتمل می باشد و کلینیسین ها باید با دقت و تجربه کافی و انجام آزمایش های تشخیصی به درمان اینگونه آنومالی های
مادرزادی بپردازند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Report of a vesicourachal diverticula found in exploratory celiotomy in a dog

نویسندگان [English]

  • H.R Fattahian, 1
  • R. Moridpour, 1
  • H Mohyeddin, 2
  • , A Hosseinzadeh 3
  • M Fatorehchi, 4
1 Department of Surgery, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 epartment of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
3 Private practitioner, Tehran, Iran
4 Undergraduate DVM student, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A 1 year male English bulldog, 20 kg body weight had been referred to the small animal clinic with refractory
hematuria. History taking showed that two operations were carried out for umbilical herniation within 2 months.
Owner claimed that hematuria was relapsed after second operation on recurrent umbilical herniation and has lasted
for two weeks. In clinical examination fever, venerial tumor, and urethral prolapsed was noticed. Diagnostic
imaging studies showed no caliculi on upper and lower urinary tract both on radiographical and ultrasonographical
investigations, but sediment in urinary bladder was detected ultrasonographically. Eexploratory operation was
recommended. Surgery was performed through celiotomy. Vesicourachal diverticulum was found incidentally
and diverticulectomy was performed. Postoperative care was consisted of antibiotic administration. Hematuria
was stopped 24 hours postoperatively. This case study showed that a rare anomaly as vesicourachal diverticulum
could be coincident with other anomaly as umbilical herniation. Therefore clinicians must take the anomalies into
considerations and have meticulous caution for treatment in congenitally disordered patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vesicourachal diverticulum
  • Umbilical herniation
  • Hematuria
  • Dog