ارزیابی تاثیر درمانی Gabon PA92در مقایسه با Bayvarolجهت کنترل واروآزیس

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، کرج، ایران

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و مدرس مدعو پرورش و بیماریهای زنبور عسل دانشگاه آزاد سلامی واحد ورامین

چکیده

واروآزیس یکی از بیماری های مهم زنبور عسل می باشد که به وسیله مایت واروآ ایجاد می شود.این بیماری انگلی می تواند در مدت کوتاهی زنبورستانی
را نابود کند. مایت واروآ با تغذیه از لارو زنبوران موجب تضعیف کلنی های پرورش زنبور عسل شده و کاهش تولید را در پی دارد، لذا ضرورت دارد از
طریق کنترل شیمیایی به پیشگیری و مبارزه با این بیماری پرداخت.
.در این تحقیق تأثیرات درمانی دو ترکیب ( )92Gabon PAبا ماده موثره آکریناترین و ( )Bayvarolبا ماده موثره فلومترین مـورد مقایسه قـرار گرفته است.
در این مطالعه سه گـروه آزمایشی شامل گروه )1گروه کنترل (گروه )2گروه بایوارول (و گروه )3گروه گابن (در نظر گرفته شد. هر گروه شامل 10کندو
بود که با جمع آوری 50زنبور بالغ و 50شفیره از هر کندو به جستجوی مایت واروآ پرداخته و میزان آلودگی اولیه تعیین شد.
پس از اطمینان از عدم وجود اختلاف معنی دار میزان آلودگی اولیه بوسیله محاسبه آماری؛ داروهای ذکر شده مورد استفاده قرار گرفتند که پس از درمان
مجدداً متوسط میزان آلودگی در زنبورهای بالغ و لاروها مورد اندازه گیری قرار گرفت و در حالی که متوسط میزان آلودگی در گروه کنترل به دلیل عدم
استعمال دارو در زنبوران بالغ از 7/4به 14/6درصد و در شفیره ها از 5/6به 11درصد افزیش یافت، متوسط میزان آلودگی در گروه بایوارول و آکریناترین
به مقدار قابل توجهی به ترتیب از 7/2به 0/3درصد و از 7به 0/1درصد در زنبوران بالغ و از 5/7به 0/2درصد و از 5/4به 0/1درصد در شفیره ها
تقلیل یافت که با محاسبه به عمل آمده میزان تأثیر درمانی بایوارول %95/8و گابن %98/5در زنبوران بالغ بودو این میزان در شفیره ها به ترتیب %96/4
و %98/1حاصل شد که با توجه به بررسی آماری هرچند میزان تأثیر درمانی گابن کمی بیشتر از بایوارول می باشد ولی این اختلاف معنی دار نبوده و
تقریبا در یک سطح میباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of Gabon PA92 and Bayvarol at control of varroasis in honey bee

نویسندگان [English]

  • , S. S. R Shojaei 1
  • , M. Nazemnia 2
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic azad University, Karaj, Iran
2 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Varoasis is one of the most important diseases of honey bee which caused by Varroa mites.This parasitic disease
can destroy bee hives colonies at short time period.Varroa mite cause weakness in bee colonies because feeding
via bee larves and decrease bee hive production.So, chemical treatments were used in apiaries around the world
for controlling of this disease.In this study,the effects of Gabon PA92 and Bayvarol was evaluated.30 bee hives
in Nazar abad of Karaj Province in 3 experimental groups were examined.In each bee hive,we took 50 adult bees
and 50 honey bee pupa and their mites were separated so primary infestation was determined.After using Gabon
and Bayvarol,rate of infestation was determined again.In control group because of unusing drug,rate of infestation
was higher but in groups of Bayvarol and Gabon,rate of infestation was decreased from 7.2% to 0.3 and 7 to 0.1 in
adult bees and 5.7% to 0.2 and 5.4 % to 0.1 in pupa respectively.Effectivness of drugs was 95.8 % and 98.5 % in
adult bees and 96.4 % and 98.1 % in pupa for Bayvarol and Gabon respectively.Although,the treatment effect of
Gabon was a little more than Bayvarol but this difference was not signifcant (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honey bee
  • Varroasis
  • Gabon PA92
  • Bayvarol