بررسی تاثیر تجویز بولوس خوراکی کلسیم در پیشگیری از هیپوکلسمی در گاو شیری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، کرج، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، کرج، ایران

3 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران

چکیده

هیپوکلسمی تحت بالینی و بالینی دو عامل اساسی خسارات اقتصادی در گله هاست. در ابتدای فرایند شیردهی به ازای هر کیلوگرم آغوز 2/3گرم کلسیم
از بدن گاوهای شیری خارج می شود که این مقدار چیزی حدود نه برابر بیشتر از مقدار کلسیمی است که از ذخائر کلسیمی وارد پلاسما می شود. در
این مطالعه تاثیر خوراندن بولوس لاکتات کلسیم در کنترل هیپوکلسمی مورد بررسی قرار گرفت، بدین منظور ٨٤گاو تازه زا از یک دامداری صنعتی نژاد
هلشتاین اصیل به طور تصادفی انتخاب شد، سپس ٤2گاو طی دو نوبت بلافاصله بعد از زایمان و دوازده ساعت بعد تحت درمان پیشگیری با بولوس
کلسیم قرار گرفت و ٤2گاو دیگر بدون مصرف بولوس گروه کنترل مطالعه بودند. سپس از کلیه گاوهای مورد مطالعه ٤2ساعت و ٨٤ساعت بعد از زایمان
جهت ارزیابی سطح کلسیم تام سرم اخذ شد و مقادیر بدست آمده در دو گروه کنترل و درمان به کمک نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت
و اختلاف آماری معنا داری بین گروه شاهد و درمان یافت شد (.)P<0.0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of oral drenching of calcium lactate in Prevention of hypocalcaemia in dairy cattle

نویسندگان [English]

  • A Badiei. 1
  • . F Mosakhani 2
  • M Feyzi. 3
1 Department of clinical sciences, Faculty of veterinary medicine, Karaj branch, Islamic Azad University.
2 Department of Pathobiology, Faculty of veterinary medicine, Karaj branch, Islamic Azad University.
3 Graduated from Faculty of veterinary medicine, Karaj branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Subclinical and clinical hypocalcaemia (milk fever) are two major causes of economic loss in dairy cattle.
At the onset of lactation, cows demand is 2.3gr calcium per kg of colostrum which is about nine times as much
calcium as it is present in the entire plasma which could result in milk fever. The economic losses of milk fever
include: milk fever relapses‚ downer cow‚ dystocia and reproductive disease.
In this study effect of oral administration of calcium lactate bolus evaluated in a diary farm. Twenty four out of
48 pregnant cows randomly selected and treated with calcium bolus at calving or 12 hours after calving, the rest
was considered as control group. Blood samples were collected from cows at 24 and 48 hours after calving and
analyzed for serum total calcium level in both control and treatment group. Statistical analysis showed signifcant
differences between control and treatment groups (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral bolus
  • Calcium lactate
  • Hypocalcemia
  • dairy cow