یافته های پاتولوژیک جنین های سـقط شده در گاوداریهای صنعتی اطراف تـهران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، کرج، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، کرج، ایران

3 گروه بهداشت و مواد غذایی و کنترل کیفی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از معضلات مهم در گاوداری های صنعتی، سقط جنین است که موجب وارد آمدن زیان های اقتصادی فراوانی به گله های گاو شیری می گردد.
بسیاری از عوامل عفونی سقط جنین موجب بروز تغییراتی در جنین و جفت می گردند که برخی اختصاصی و عده ای با دیگر عوامل مشترک اند.
در بسیاری از جنین های سقط شده با بررسی دقیق این تغییرات پاتولوژیک می توان علت سقط را تشخیص داده و در جهت رفع این معضل در گله
تلاش نمود. تغییرات ایجاد شده در جنین ها به دو شکل ماکروسکوپی و میکروسکوپی قابل بررسی است. بر اساس مطالعات موجود برخی از ضایعات
پاتولوژیک ایجاد شده در هنگام سقط ک ً املا اختصاصی و پاتوگنومونیک بوده و با مشاهده میکروسکوپی آنها می توان به علت سقط پی برد.
به منظور بررسی علل عمده سقط و مطالعه ضایعات ایحاد شده در جنین های سقط شده بصورت ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک در گاوداری های
صنعتی اطراف تهران تعداد 200جنین سقط شده در 4فصل متوالی جمع آوری گردید. جنین ها پس کالبدگشایی، مورد بازرسی دقیق قرار گرفته و
ضایعات ماکروسکوپیک احتمالی ایجاد شده در اندامهای مختلف آنها مشاهده گردید. جهت آزمایش هیستوپاتولوژی از ریه، قلب، کلیه، کبد، طحال، مغز،
مخچه و عضلات مخطط نمونه های بافتی برداشت شده و پس از پایداری در محلول فرمالین ،%10از هر بافت مقطع میکروسکوپی تهیه گردید و با رنگ
هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی شدند.
نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که چهار بیماری نئوسپوروزیس، اسهال ویروسی گاو ( ،)BVDلپتوسپیروز و رینوتراکئیت عفونی گاو ( )IBRاز
مهمترین عوامل سقط در گاوداری های اطراف تهران به شمار می روند که هر کدام از این عوامل ضایعات هیستوپاتولوژیک اختصاصی دارند که جهت
تشخیص می توان از آنها استفاده نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological Findings in Aborted Fetuses of Dairy Herds of Tehran

نویسندگان [English]

  • F Moayer, 1
  • O Ataee, 2
  • F. Mosakhani, 1
  • A. Bahonar 3
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of food hygiene & Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abortion and fetal loss are the most important problems in industrial dairy cattle, which causing a lot of economic
losses to dairy herds. Abortion causes are classifed into two major classes. Infectious and non-infectious classes,
Bacterial, viral, fungal and protozoal agents are in infectious causes of abortion and nutritional factors, chemicals,
drugs, poisons, are in non-infectious class, poisonous plants and hormonal factors are in non-infectious causes of
abortion. Many infectious agents cause changes in fetus and placenta which some of them are specifc and some
are shared with other agents. Many aborted fetuses can be detected by careful review of pathological fndings
and can be solved in order to be tried in the herd. Pathological changes in aborted fetuses can be investigated
by macroscopic and microscopic survey. On the basis of existing studies, some of the pathological lesions are
completely specifc and can be detected by microscopic observation. To determine the causes of abortion in
Tehran province dairy herds and their macroscopic and microscopic lesions, 200 aborted fetuses were collected
in four consecutive seasons. After necropsy, the macroscopic lesions in their various organs were observed and
tissue samples obtained from the brain, cerebellum, heart, liver, spleen, kidney, lung and skeletal muscle were
fxed in neutral buffered 10% formalin, routinely embedded in paraffn and stained with H&E. The results of
this study showed that most abortions in dairy herds of the west region of Tehran province are due to 4 diseases:
Neosporosis, BVD, Leptospirosis and IBR. On the basis of these results, each one had its specifc histopathological
characteristics which can be used for the purpose of diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abortion
  • Dairy Herd
  • Pathological Findings
  • Macroscopic Lesions
  • Microscopic Lesions